Sendecki Stanisław ur. w 1941 r. w Binarowej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. 1964 r.; dr n. fiz. – 1971 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. nadzw. UWr – 1999– r.; kier. Zakładu Fizyki Cienkich Warstw Instytutu Fizyki Doświadczalnej UWr 2000– r. Autor lub współautor 26 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.