Kowalik Waldemar ur. w 1943 r. w Bobrownikach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr. fiz. Wydz. Mat-Fiz-Chem UWr – 1966 r.; dr n. fiz. Instytutu Fizyki Technicznej PWr. – 1974 r.; dr hab. n. fiz. WPPT PWr. – 1993 r.; prac. naukowo–dydaktyczny Instytutu Fizyki PWr.; kier. Laboratorium Pól Optycznych w Instytucie Fizyki PWr.; czł. PTF i SPIE. Osiągnięcia: zorganizowanie laboratorium specjalistycznego z optyki, współpraca z wieloma placówkami naukowymi i przemysłowymi (np. WAT, IF PAN w Krakowie, Uniwersytet w Lublinie, Instytut Łączności w Warszawie, JZO w Jeleniej Górze, OTO w Lublinie, KZMiSD w Raciborzu). Zainteresowania naukowe: praktyczne zastosowania interferometrii, w szczególności interferometrii obiektów fazowych oraz interferometrii w dziedzinach interdyscyplinarnych (np. pomiary niejednorodności optycznej lub topografii rogówki oka), badania niektórych aspektów metrologii dotyczące informacji nienumerycznych i wykorzystanie ich w pomiarach oraz badanie ich wpływu na opracowanie wyników pomiarów; konstruktor wielu przyrządów optycznych a w szczególności interferometrów; rozwiązania kompleksowe: opracowanie metody pomiarowej, konstrukcji urządzenia, jego wykonanie i opracowywanie wyników pomiarów. Autor 42 publikacji i 50 innych opracowań, współautor kilku skryptów. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Złota Odznaka PWr. Szerzej o nim: Encyklopedia Actus Purus, Kto Jest Kim w Polsce Nowego Milenium (2000–2002), Polska Narodowa Oficyna Wyd.