Świątkowski Wacław ur. w 1933 r. w Bełchatowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1957 r.; dr n. fiz. – 1967 r.; dr hab. – 1981 r.; prof. n. fiz. – 1993 r.; asystent w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UŁ 1956–1961; st. asystent, adiunkt w IFD UWr 1961–1983; adiunkt w WSOWZ we Wrocławiu 1967–1971; doc. w IFD UWr 1983–1991; doc. (1/4 etatu) w Oddz. Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 1985–1990; prof. nadzw. UWr od 1991 r. do emerytury – 2004 r.; kier. Zakładu Zastosowań Fizyki Jądrowej IFD UWr 2000–; z-ca dyr. ds. dydaktyki IFD UWr 1984–1991; czł. Senatu UWr 1978–1981; czł. lub przewodniczący senackich komisji 1987–1994, 1996–1999; przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego z Fizyki ds. nadawania stopni specjalizacyjnych dla nauczycieli przy Woj. Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu 1985–199; ekspert w Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej 1999–2004; rzeczoznawca MENiS ds. podręczników szkolnych i programów nauczania w zakresie fizyki 1998–r.; Wypromował trzech dr. n. fiz. Autor lub współautor 75 publikacji (do 2004 r.). Odznaczenia: Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN.