Szaynok Anna Teresa ur. w 1924 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukow oraz pełnione funkcje: mł. asystent w Katedrze Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu i PWr. – 1947 r.; mgr inż. chem.; mgr n. t. na Wydz. Chemii PŁ – 1948 r.; st. asystent U i PWr – 1948 r.; adiunkt w Katedrze/Instytucie Fizyki PWr 1954–1968; dr n. mat.-fiz. – 1960 r.; dr hab. – 1968 r.; doc. PWr. 1968–1977; prof. nadzw. fiz. – 1977 r.; prof. zw. – 1991 r.; prof. em. – 1995 r.; kier. Zakładu Fizyki Zjawisk Powierzchniowych IF PWr. do 1995 r.; z-ca dyr. IF PWr. ds. kształc. kadry nauk. 1973–1981; czł. Senatu PWr 1989–1992 r.; Editorial Board of The Journal of Electrostatics, Elsevier Publishing Company 1974–1995; Polskiego Towarzystwa Fizycznego; SEP. Wypromowała 14 dr. n. fiz., wśród nich trzech dr. hab., dwóch prof. Autorka lub współautorka 68 publikacji, czterech patentów, książki do 2000 r. Dwie nagrody M.E.N. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN.