Białczyk Włodzimierz Urodził się 3 marca 1949 roku w Świebodzicach. Szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące ukończył w Sycowie. W 1969 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Pradze (Czechosłowacja), na której dyplom mgr. inż. mechanizacji rolnictwa uzyskał w 1972 roku. Bezpośrednio po skończeniu studiów rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1978 na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej Wpływ parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych ciągnika klasy 9,0 kN na pracę w warunkach górskich (promotor – doc. dr hab. Jan Aleksandrowski). Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał w roku 1990 również na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu po przedłożeniu rozprawy Badania przyczepności ciągnika kołowego na zadarnionym podłożu gleby łąkowej górskich użytków zielonych.
Jest promotorem dwóch prac doktorskich, opiekunem 55 prac magisterskich oraz autorem i współautorem ponad 130 publikacji, w których ponad 50 to oryginalne opracowania naukowe.
W latach 1993–1996 oraz 1996–1999 był prodziekanem Wydziału Rolniczego, natomiast od roku 1990 do chwili obecnej jest kierownikiem Zakładu Konstrukcji Maszyn i Pojazdów Rolniczych. Od roku 2000 jest zastępcą dyrektora Instytutu Inżynierii Rolniczej. Pełni obowiązki redaktora merytorycznego serii Inżynieria Rolnicza Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1993–1996 był przewodniczącym Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich.
Pełnił wiele funkcji poza Uczelnią, był w latach 1984 do 1991 członkiem Międzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania stopni specjalizacji zawodowych nauczycielom mechanizacji rolnictwa na terenie czterech województw dolnośląskich, a w latach 1984–1986 społecznym prezesem Zarządu Dolnośląskiego Klubu Postępu i Racjonalizacji w Rolnictwie, działającym przy Wojewódzkim Zarządzie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa we Wrocławiu.
Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a za działalność dydaktyczną i naukową wyróżniony 10 nagrodami Rektora.