Bieszczad Stanisław Urodził się 23 października 1926 roku w Brzezinach koło Ropczyc (woj. podkarpackie). W roku 1941 ukończył szkołę powszechną w rodzinnej wsi. W czasie okupacji niemieckiej był uczniem tajnych kompletów i w kwietniu 1944 r. uzyskał małą maturę. W latach 1943–1944 walczył w szeregach Armii Krajowej. W lipcu 1946 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach. Studia wyższe odbył na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1953 r. dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Stopień doktora nauk rolno-leśnych otrzymał w 1960 r. na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Zwalczanie sitów kępiastych przy pomocy herbicydów na trwałych użytkach zielonych oraz stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1968 r. na tym samym Wydziale, na podstawie rozprawy Nawozy i herbicydy jako czynniki ekologiczne wpływające na zmiany ilościowe i jakościowe runi łąkowej i siana. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych otrzymał w 1979 roku. Odbył krótkoterminowe staże naukowe w NRD, Czechosłowacji i Bułgarii.
Promotor 2 doktoratów, 9 prac magisterskich, 5 prac inżynierskich. Opracował recenzje 4 prac habilitacyjnych i 4 prac doktorskich, a także 2 wnioski dla kandydatów do stopnia naukowego profesora oraz 33 recenzje publikacji naukowych. Autor skryptów: Ćwiczenia z ekologii roślin (1972), Ochrona środowiska przyrodniczo-rolniczego (1978), współautor Bibliografii polskiego piśmiennictwa z zakresu ochrony środowiska przyrodniczo-rolniczego za lata 1945–1974 (1978) i za lata 1975–1978 (1995), współautor i współredaktor trzech wydań podręcznika akademickiego Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego (1993, 1998, 1999), autor 73 publikacji naukowych i 46 prac nieopublikowanych.
Jego prace naukowo-badawcze dotyczą rolniczej ekologii roślin i ochrony środowiska przyrodniczo- -rolniczego, wpływu imisji przemysłowych na jakość surowców pochodzenia roślinnego i możliwości rekultywacji nieużytków poprzemysłowych. Jest specjalistą w dziedzinie zanieczyszczenia roślin uprawnych opadami przemysłowymi.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP. Wyróżniony 13 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu i 2 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej.