Biskupski Antoni Urodził się 15 czerwca 1923 roku w Lesiecznikach. W roku 1951 ukończył studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Doktoryzował się w 1960 roku na podstawie pracy Wartość wypiekowa żyta na tle doświadczeń odmianowych przeprowadzonych w Polsce w latach 1955–1957 (promotor – prof. Tadeusz Ruebenbauer). W roku 1965 obronił pracę habilitacyjną Zmienność cech jakościowych ziarna odmian żyta. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1977, a w 1986 profesora zwyczajnego.
Był specjalistą w dziedzinie technologii zbóż i hodowli roślin. Odbył staże naukowe w Niemczech i ZSRR.
Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Rolniczego (1968–1970) oraz dziekana tego Wydziału (1970–1975).
Poza pracą w uczelni z ramienia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin kierował Ogólnopolskim Podzespołem Technologicznym Pszenicy. Ponadto w ramach RWPG koordynował badania dotyczące wartości technologicznej pszenicy. Przewodniczył również Radzie Nadzorczej Oddziału Produkcji Piekarskiej WSS Społem we Wrocławiu.
Pod Jego kierunkiem powstało 6 prac doktorskich i ponad 50 prac magisterskich. Był recenzentem 22 prac doktorskich i 3 habilitacyjnych.
Jest autorem rozdziału książki Biologia pszenżyta pod redakcją prof. Czesława Tarkowskiego. Jego dorobek naukowy składa się z 193 pozycji, w tym 95 to oryginalne prace twórcze.
Uczestniczył w międzynarodowych konferencjach i kongresach, które odbyły się w ZSRR, na Węgrzech, w Czechosłowacji, Bułgarii, NRD, RFN oraz Polsce.
Swoimi badaniami przyczynił się do rozwoju chemii i technologii zbóż w Polsce. Wyróżnił się w tych badaniach uwzględnieniem potrzeb hodowli zbóż oraz doświadczalnictwa technologicznego.
Był bardzo dobrym pedagogiem i wychowawcą. Prowadzone przez Niego wykłady z zakresu technologii przemiału ziarna, piekarstwa, ciastkarstwa i cukiernictwa oraz produkcji pasz, a także doświadczalnictwa technologicznego cieszyły się zawsze dużym uznaniem wśród studentów.
Był odznaczony odznaką Budowniczy Wrocławia oraz odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i tytułem Zasłużony Nauczyciel PRL, kilkakrotnie był nagradzany Nagrodą Rektora.
Zmarł 12 czerwca 1988 roku. Spoczywa na cmentarzu Osobowickim.