Bogdanowicz Jan Urodził się 25 maja 1925 roku w Hancewiczach na Polesiu. Studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej w latach 1946–1951. W 1960 roku na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu obronił pracę doktorską Użytkowanie ciągników i narzędzi rolniczych w warunkach górskich, a w 1964 – także na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Dobór i rejonizacja ciągników i maszyn rolniczych w gospodarstwach państwowych Dolnego Śląska.
Tytuł profesora uzyskał w 1980 roku, a na stanowisko profesora zwyczajnego został mianowany w 1990 roku.
Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie wokół spraw związanych z regionalnymi potrzebami w zakresie szeroko pojętej techniki rolniczej. Stworzył szkołę naukową zajmującą się problemami mechanizacji rolnictwa w terenach górzystych. Zajmował się również problemami rolnictwa związanymi bezpośrednio z regionem Dolnego Śląska. Świadczą o tym 23 prace naukowe, których wyniki wdrożono do praktyki.
Profesor J. Bogdanowicz był członkiem Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa w latach 1960–1970, Rady Naukowej przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej we Wrocławiu w latach 1960–1968, a od 1965 roku członkiem Prezydium i przewodniczącym Komisji Mechanizacji Rady Głównej Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Był członkiem Komitetu Techniki Rolniczej PAN.
Ogółem dorobek naukowy Profesora obejmuje 139 pozycji, w tym 104 publikacje i 35 opracowań nieopublikowanych. Współpracował z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa i przez wiele lat członkiem Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu. W znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju kadry naukowo-technicznej, m.in. jako promotor 17 przewodów doktorskich. Zasługą prof. Jana Bogdanowicza było zorganizowanie studiów w zakresie mechanizacji rolnictwa i powołanie tego kierunku we Wrocławiu. Dzięki jego staraniom wybudowano obiekty Instytutu Mechanizacji Rolnictwa.
Za swoją pracę otrzymał wiele odznaczeń, nagród i dyplomów, m.in. Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Budowniczy Wrocławia, medal Staszica oraz trzy nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zmarł 27 marca 1997. Pochowany jest na cmentarzu przy ulicy Smętnej we Wrocławiu.