Boratyński Kazimierz Urodził się 30 lipca 1906 roku w Gródku w woj. nowosądeckim. Studia chemiczne ukończył w 1928 roku na Uniwersytecie Poznańskim, tam też w 1932 r. doktoryzował się pod kierunkiem prof. F. Terlikowskiego w zakresie chemii. W 1945 habilitował się na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, po czym objął stanowisko kierownika Katedry Żywienia Roślin i Nawożenia Wydziału Rolniczego UMCS w Lublinie.
W 1945 roku powołany został na profesora nadzwyczajnego, obejmując równocześnie kierownictwo Katedry Chemii Rolnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymał w 1955 r. W latach 1947–1951 pełnił funkcję prodziekana, od 1951 do 1954 dziekana Wydziału Rolniczego, a w latach 1955–1959 prorektora.
Oprócz wielkiej aktywności w badaniach naukowych we własnej Katedrze i Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa sprawował szereg ważnych funkcji w Polskiej Akademii Nauk, był również członkiem i przewodniczącym wielu rad naukowych, w tym rady przy ministrze rolnictwa, w Komitecie Nauki i Techniki i innych. Na emeryturę przeszedł w 1976 roku.
Pod jego kierunkiem doktoryzowało się 19 osób, z których 7 habilitowało się, a 25 osób wykonało prace magisterskie. Na całokształt dorobku składa się 150 oryginalnych prac naukowych oraz 4 podręczniki akademickie, których był redaktorem naukowym i współautorem. Wyniki swych prac referował na międzynarodowych kongresach nawozowych oraz w ramach prac komisji naukowych RWPG.
Był wybitnym specjalistą w dziedzinie chemii rolnej. Pod Jego kierownictwem powstał we Wrocławiu jeden z najbardziej znanych w kraju ośrodek naukowy. W dowód uznania w 1966 roku powołany został na członka korespondenta, a w 1973 r. na członka zwyczajnego Polskiej Akademii Nauk. W 1964 roku wyróżniony został najwyższą godnością akademicką doktora honoris causa przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu, a w 1986 przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu.
Profesor Kazimierz Boratyński zmarł 2 grudnia 1991 roku i pochowany został we Wrocławiu na cmentarzu parafialnym Św. Rodziny na Sępolnie.