Borcz Zuzanna Urodziła się 8 września 1935 roku w Stryju (woj. stanisławowskie). Naukę rozpoczęła we Lwowie, kontynuowała w Krakowie, a od 1950 roku we Wrocławiu.
Po złożeniu egzaminu maturalnego w III LO we Wrocławiu rozpoczęła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Dyplom magistra architekta otrzymała w 1960 r., równocześnie pracując w Wyższej Szkole Rolniczej w Katedrze Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych.
W latach 1960–1977 pracowała w zawodzie architekta w biurach projektów we Wrocławiu, m.in. w Biurze Studiów i Projektów Łączności na stanowisku projektanta i kierownika zespołu projektowego. Szereg Jej projektów zostało zrealizowanych. W 1964 roku uzyskała uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
W 1976 roku obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską Budownictwo pocztowe w Polsce (od jego początków do II wojny światowej). Jako wynik studiów związanych z doktoratem ukazała się w 1992 roku Jej książka Polskie poczty wydana przez Ossolineum.
W 1977 roku podjęła pracę w Instytucie Budownictwa Rolniczego w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. W trakcie prowadzonych badań naukowych zajmowała się planowaniem przestrzennym i architekturą wsi, a szczególnie rozwojem funkcji pozarolniczych na terenach wiejskich. Z tej problematyki w 1988 r. przedstawiła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej rozprawę habilitacyjną Funkcje pozarolnicze wsi dolnośląskiej (wybrane zagadnienia). Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego otrzymała w Akademii Rolniczej stanowisko docenta, następnie w 1993 r. profesora nadzwyczajnego. W 2000 r. uzyskała tytuł profesora.
Była promotorem trzech doktoratów, w tym jednego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Obecnie jest opiekunem dwóch doktoratów.
Praca dydaktyczna i naukowa prof. Z. Borcz ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje architekturę wsi i byłych miasteczek, zagospodarowanie przestrzenne osiedli, ochronę środowiska i kształtowanie krajobrazu.
Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, jak również członkiem Zarządu Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych we Wrocławiu.