Borkowski Jan Urodził się 12 lipca 1926 roku w Gawryłowcach na Wileńszczyźnie. W 1951 roku ukończył studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. Już w czasie studiów w 1950 roku rozpoczął pracę jako zastępca asystenta w Katedrze Gleboznawstwa kierowanej przez prof. dr. hab. Jana Tomaszewskiego i pod jego promotorstwem wykonał pracę Studia nad utworami i glebami pyłowymi i pylastymi Śląska, na podstawie której w 1960 roku uzyskał stopień doktora nauk rolno-leśnych.
Dorobek naukowy i przedłożona rozprawa habilitacyjna – Gleby brunatne Sudetów stanowiły podstawę do nadania uchwałą Rady Wydziału Rolniczego WSR we Wrocławiu w 1967 roku stopnia naukowego docenta. W 1979 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w roku 1993 roku został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego. Dorobek naukowy obejmuje 110 publikacji, w tym 30 stanowią oryginalne prace twórcze.
W całokształcie dorobku naukowego można wyodrębnić następujące kierunki badawcze: kartografia, klasyfikacja i geneza gleb, degradacja i ochrona środowiska glebowego, gleby łąkowe i czynniki kształtujące żyzność i urodzajność gleb oraz gleby górskie Sudetów i ich zagospodarowanie.
Jest współautorem Mapy Gleb Polski 1:300000, map glebowych 1:100000 wielu powiatów Dolnego Śląska, mapy gleb Karkonoskiego Parku Narodowego 1:10000 i 1:25000 oraz Albumu Gleb Polski i Atlasu Śląska Dolnego i Opolskiego. Jest współautorem jednego podręcznika i dwóch skryptów do ćwiczeń z gleboznawstwa. Był promotorem 4 prac doktorskich i sprawował opiekę nad kilkudziesięcioma pracami magisterskimi.
W latach 1979–1982 był kierownikiem Zakładu Gleboznawstwa. Od roku 1987 kierował Zakładem Gleb Darniowych i Górskich. Był zatrudniony również w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od roku 1999 jest honorowym członkiem Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (przez dwie kadencje pełnił funkcje przewodniczącego sekcji Sudeckiej i zastępcy przewodniczącego Komitetu). Należy do Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz był członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych. Jest współzałożycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego i Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich oraz członkiem Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Brał udział w kongresach Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego w Bukareszcie i Moskwie oraz w konferencji Międzynarodowej Organizacji Ochrony Gleb w 1996 roku w Bonn.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.