Bruździak Mieczysław Urodził się 11 października 1939 roku w Bartochowie w powiecie sieradzkim. W latach 1943–1946 przebywał we Francji, dokąd jego rodzina wysiedlona została do pracy w gospodarstwie rolnym. Po powrocie do Polski zamieszkał w Twardogórze i tam w 1954 roku ukończył szkołę podstawową. Po rocznej przerwie w nauce, w czasie której pracował zarobkowo, rozpoczął naukę w technikum rolniczym w Bierutowie, które ukończył w 1960 roku. Po odbyciu rocznego stażu pracy w PGR Goszcz, podjął w 1961 roku studia na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu, które ukończył w 1966 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnika.
W 1966 roku podejmuje pracę jako asystent na Wydziale Melioracji Wodnych. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu w 1974 roku, na podstawie rozprawy Okresy krytyczne w gospodarce wodnej ziemniaków, buraków cukrowych i kapusty głowiastej. Od 1974 roku rozpoczyna pracę w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin na stanowisku adiunkta. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1989 roku na podstawie rozprawy Dynamika narastania masy i gromadzenia składników pokarmowych w częściach nadziemnych roślin oraz wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na plonowanie kukurydzy. Od 1990 roku zatrudniony jest na stanowisku docenta.
Główne zainteresowania naukowe to agrotechnika roślin pastewnych (przede wszystkim kukurydzy) oraz rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych przez przemysł.
Odbył staże zagraniczne (Brno, Nowy Sad, Debreczyn). Opublikował 27 prac, w tym dwa rozdziały w podręczniku Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego (wydanie I, II i III).
Przez kilkanaście lat brał czynny udział w pracach Jury Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Wiedzy Rolniczej. Pełnił funkcje z wyboru w ZNP i NSZZ ”Solidarność”.
Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej, ośmiokrotnie nagrodami Rektora AR we Wrocławiu.