Buczak Eleonora Urodziła się 1 lutego 1923 roku w Krakowie. Edukację w zakresie szkoły średniej dokończyła na tajnych kompletach i takim też systemem rozpoczęła studia wyższe na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończyła w 1947 roku. Od 1949 roku do przejścia na emeryturę była pracownikiem naszej Uczelni.
Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1960 roku na podstawie rozprawy Wpływ zielonych nawozów na plony warzyw oraz wykorzystanie azotanów i próchnicy w glebie, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, w 1965 roku na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu, na podstawie rozprawy Nawożenie organiczne i mineralne w płodozmianach warzywnych.
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1979 roku.
Odbyła długoterminowy staż naukowy w Belgii (Katedra Ogrodnictwa Uniwersytetu w Gembloux) oraz krótkoterminowe staże w Bułgarii, Francji, Jugosławii, Czechosłowacji, byłym ZSRR i NRD.
Kierownik Katedry Ogrodnictwa AR we Wrocławiu w latach 1972–1984, opiekun naukowy RZD Piastów (1972–1984). Członek Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach (1971–1975), Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa (1969–1984), Komisji Nauk Rolniczych PAN (1969–1978), Państwowej Komisji Oceny Odmian Roślin Warzywnych (1952–1957), członek Rady Naukowo-Technicznej przy PWRN we Wrocławiu (1969–1978).
Promowała 2 doktorów i opiekowała się 45 pracami magisterskimi. Współautorka 7 podręczników, między innymi: Poradnik Działkowca, Podstawy agrotechniki, Działka moje hobby i skryptu z zakresu warzywnictwa, 27 oryginalnych prac twórczych, 44 artykułów i komunikatów naukowych, 12 artykułów popularnych, wielu ekspertyz i opracowań dla gospodarki narodowej i producentów warzyw.
Wyniki Jej badań naukowych nad wpływem stosowania różnych form nawożenia organicznego warzyw z uwzględnieniem deszczowania miały charakter nowatorski i były znane w kraju i za granicą.
Odznaczona krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Budowniczego Wrocławia, wyróżniona 8 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu.
Po przejściu na emeryturę w 1984 roku wyjechała do rodzinnego Krakowa, gdzie zmarła w 1997 roku, spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.