Cacoń Stefan Urodził się 7 listopada 1943 roku w Dąbrowie Górniczej. W 1962 roku ukończył Technikum Geodezyjne we Wrocławiu. Studia geodezyjne na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej ukończył w roku 1967, uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych.
Pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Geodezji podjął bezpośrednio po studiach. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 roku, a doktora habilitowanego w roku 1981. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1992 roku. Z Jego działalnością naukowo-dydaktyczną w Akademii Rolniczej we Wrocławiu wiążą się kolejne awanse na stanowiska: adiunkta (1973), docenta (1985), profesora nadzwyczajnego (1991) i profesora zwyczajnego (1999). Główne zainteresowania dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) skupił na geodezji wyższej i geodezji satelitarnej. Wieloletni, wyróżniający się opiekun Koła Naukowego Geodetów.
Badania naukowe skoncentrował na problemach doskonalenia konstrukcji sieci geodezyjnych, metod i systemów kontrolno-pomiarowych z zastosowaniem techniki GPS, kontrolowania i interpretacji deformacji górnej warstwy litosfery oraz współczesnej geodynamiki Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Zorganizował stację permanentnych obserwacji GPS ”Wrocław”. Stworzył wrocławską szkołę badań geodynamicznych. Odbył staże zagraniczne w Czechach, Bułgarii, Niemczech, Kanadzie, Rosji, Grecji i Hiszpanii. Uczestniczył w licznych międzynarodowych kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach. Kierował 4 grantami KBN i grantem Komisji Europejskiej w ramach Akcji COST 625. Jego dorobek naukowy stanowi ponad 150 publikacji, 1 skrypt, 3 podręczniki i 3 patenty. Wypromował 4 doktorów oraz opiekował się ponad 60 pracami dyplomowymi.
Profesor Cacoń aktywnie uczestniczy w pracach wielu stowarzyszeń, rad i komitetów naukowych, polskich i międzynarodowych. Współorganizował kilka szkół geodezyjnych, konferencji i sympozjów.
Za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, a w tym: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złote Odznaki ZNP, NOT i SGP, 6 nagród Ministra i wiele nagród Rektora.<