Wojciechowski Kazimierz Franciszek ur. w 1931 r. w Zegrzu, k. Warszawy, zm. w 2000 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na UWr 1951–1955; z-ca asystenta – 1953 r.; mgr fiz. – 1955 r.; dr n. fiz. – 1961 r.; dr hab. – 1969 r.; asystent, adiunkt w Katedrze Fizyki Dośw. (KFD) UWr 1955–1969 r.; doc. w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (IFD) UWr 1969–1977; prof. nadzw. – 1977 r.; prof. zw. – 1989 r.; współorg. i kier. Studium Doktoranckiego Fizyki na UWr 1969–1989; kier. Zakładu Teorii Powierzchni Metali IFD UWr 1973–1984; kier. Zakładu Adsorpcji IFD UWr 1984–2000; staż naukowy w Międzynarodowym Centrum Fizyki Teoretycznej (ICTP) w Trieście (Włochy) – 1972 r.; recenzent czas. fiz. m.in. „Physical Review” i „Surface Science”; Associate Fellow of ICTP Triest; czł. Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF); przewodniczący Oddz. Wrocławskiego PTF 1978–1980; przewodniczący IV Oddz. WTN 1978–1986; czł. zarządu Sekcji Fizyki Powierzchni Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS) 1980–1983; inicjator badań teoretycznych w zakresie fizyki powierzchni ciała stałego (metali) w Polsce. Wypromował czterech dr. n. fiz., wśród nich dwóch dr. hab. i prof. Autor około 120 publikacji, dwóch książek, w tym (wspólnie z A. Kiejną) monografii „Metal Surface Electron Physics” (Pergamon, Oxford 1996). Nagrody ministra za prace naukowe (także w dziedzinie ochrony powietrza - prace zastosowane w KGHM w Lubinie). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P. Szerzej o nim: Postępy Fizyki 3 (1983) str. 137–139.