Chełmońska Bronisława Urodziła się 1 lipca 1934 roku w Krakowie. W 1951 roku rozpoczęła studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra inżyniera zootechniki w 1958 roku. W latach 1955–1957 pracowała jako nauczyciel w Państwowym Technikum Hodowlanym w Krzyżowicach. Od 1957 roku jest pracownikiem Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymała w 1964 r. na podstawie rozprawy Badania nad stosowaniem niektórych rozrzedzalników w unasienianiu kaczek, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Alfreda Senze. W 1971 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie biologii rozrodu zwierząt, nadany przez Instytut Biologii Stosowanej przy WSR we Wrocławiu w oparciu o rozprawę Sezonowe zmiany w funkcjonowaniu układu rozrodczego gęsiorów w aspekcie sztucznego unasieniania. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1988 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1998 roku.
Odbywała długoterminowe staże zagraniczne na Węgrzech (Instytut Naukowo-Badawczy dla Małych Zwierząt, Gödölö), w Stanach Zjednoczonych (Ohio Agricultural Research and Development Center), Słowacji (Międzynarodowe Laboratorium Biotechnologii Produkcji Zwierzęcej, Nitra; Vyskumny Ustav Chovu a Slachtenia Hydiny, Ivanka pri Dunaji), Niemczech (Karl-Marx Universität, Lipsk) oraz krótkoterminowe na Węgrzech, w Niemczech, Jugosławii, Stanach Zjednoczonych.
Od 1976 roku do chwili obecnej Kierownik Katedry Hodowli Drobiu na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.
Członek Wydziałowej Komisji ds. Młodzieży, członek Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej. Jest członkiem VI Grupy Roboczej Reprodukcja Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, przewodniczącą Wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu, przewodniczącą Komisji Biologii Rozrodu Ptaków Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN oraz członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.
Promotor 3 doktoratów oraz 76 prac magisterskich. Wykonała 2 recenzje osiągnięć naukowo-badawczych osób ubiegających się o tytuł profesora, 7 recenzji rozpraw habilitacyjnych (w tym 2 z Czechosłowacji), 12 recenzji prac doktorskich. Recenzent 67 publikacji naukowych oraz 21 projektów badawczych (grantów). Współautorka 8 podręczników i skryptów oraz 4 filmów dydaktycznych z zakresu rozrodu zwierząt, w szczególności ptaków domowych, 103 publikacji naukowych (w tym 69 oryginalnych prac twórczych). Wyniki swoich badań prezentowała na 27 międzynarodowych konferencjach i kongresach m.in. w Monachium, Lipsku, Stuttgarcie, Halle (referat plenarny), Hanowerze, Baltimore. Prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Hanoverze i na Uniwersytecie w Lipsku.
Jest uznanym specjalistą w dziedzinie biologii rozrodu ptaków domowych. Stworzyła szkołę naukową w zakresie stosowania różnych metod biotechnologicznych, zwłaszcza dotyczących sztucznego unasienniania w rozrodzie ptaków domowych i z tej dyscypliny prowadziła seminarium z udziałem gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanady, Niemiec i Rosji. Wykazała odrębność fizjologii rozrodu gęsi w odniesieniu do innych gatunków ptaków domowych. Uzyskała mieszańce gęsi dzikiej z gęsią domową, dając możliwość poszerzenia oferty produktów na rynku drobiarskim. Jest inicjatorem badań tworzenia rezerw genetycznych ptaków przy zastosowaniu różnych metod mrożenia komórek blastodermalnych.
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia.