Chodak Tadeusz Urodził się 30 sierpnia 1938 roku w Izabelowie, pow. Sieradz. W 1957 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Myśliborzu w woj. szczecińskim. W latach 1957–1962 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra fizyki. W roku 1962 rozpoczął pracę w Katedrze Gleboznawstwa WSR we Wrocławiu i równocześnie studiował na Wydziale Rolniczym, otrzymując w 1967 r. tytuł inżyniera rolnika.
Stopień doktora nauk przyrodniczych nadany uchwałą rady naukowej Instytutu Biologii Stosowanej WSR we Wrocławiu uzyskał na podstawie rozprawy Studia nad substancją koloidalną gleb wytworzonych z lessu (promotor – prof. dr hab. S. Kowaliński). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu gleboznawstwa otrzymał w 1980 r. na podstawie pracy habilitacyjnej Badania nad właściwościami i składem mineralnym gleb wytworzonych z lessu Dolnego Śląska.
Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk rolniczych uzyskał w 1989 roku. W roku 1999 mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.
Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych oraz współautorem rozdziałów podręcznika Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego.
Główne kierunki badawcze prof. T. Chodaka obejmują procesy glebotwórcze i glebowe w różnych strefach klimatycznych, oznaczanie minerałów ilastych i powierzchni właściwej gleb, wpływ czynnika antropogenicznego na właściwości gleb, właściwości i przydatność surowców ilastych i skał w ochronie środowiska i gospodarce.
Odbył staże naukowe na Uniwersytetach: w Pradze, Leningradzie, Nowym Sadzie, Freisingu, Kairze, Aleksandrii, Kopenhadze, Wageningen, Giessen. Uczestniczył w międzynarodowej wyprawie na Spitsbergen (1985).
Promował 3 doktorantów oraz opiekował się 95 magistrantami. Wykonał 4 recenzje prac habilitacyjnych i 10 doktorskich.
Pełni funkcje przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału PTGleb, sekretarza Komisji Nauk o Ziemi Oddziału PAN we Wrocławiu, przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich AR. Był przewodniczącym komisji programowej organizującej kierunek studiów ”Ochrona Środowiska”. Od 1991 roku dyrektor Instytutu Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego. W latach 1987–1990 był prodziekanem Wydziału Rolniczego. Nagradzany 10-krotnie nagrodami Rektora. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.