Cichy Tadeusz Urodził się 27 maja 1928 roku w Horodence, w byłym woj. stanisławowskim. Szkołę podstawową ukończył w Horodence, a gimnazjum w Hrubieszowie. W 1947 roku ukończył w Strzelinie liceum ogólnokształcące. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w ówczesnym Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. Studia ukończył w 1952 r., uzyskując tytuł magistra w zakresie fizyki.
Pracę na Wydziale Melioracji Wodnych we wrocławskiej Wyższej Szkole Rolniczej rozpoczął 1 marca 1952 roku kolejno na stanowiskach – asystenta, adiunkta i docenta. W roku 1962 uzyskał na Wydziale Melioracji Wodnych stopień naukowy doktora nauk technicznych w oparciu o rozprawę doktorską Statystyczna ocena dokładności odtworzenia rzeźby terenu na planie (promotor – prof. dr inż. Rudolf Hohenberg).
W latach 1962–1980 był kierownikiem Katedry Matematyki. Zalicza się do jednego z pierwszych, którzy niemal od zera tworzyli podwaliny działalności dydaktycznej, naukowej, kadrowej i organizacyjnej tej Katedry.
W latach 1969–1972, 1975–1978 był prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. W latach sześćdziesiątych był członkiem Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Rozwoju Młodej Kadry Naukowej. W latach siedemdziesiątych był przez dwie kadencje przewodniczącym Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich, a następnie, również przez dwie kadencje, przewodniczącym Senackiej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich.
Był promotorem 3 przewodów i recenzentem 2 prac doktorskich.
Był przedstawicielem Akademii Rolniczej podczas 14th Europen Meeting of Statisticians konferencji zorganizowanej w roku 1981 we Wrocławiu. Posiada opublikowane 4 prace naukowe oraz 2 nieopublikowane.
Posiada liczne medale i odznaczenia, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał wielokrotnie nagrody Rektora i 1 nagrodę Ministra.