Czaban Stanisław Urodził się 1 maja 1948 roku w Debrzycach, woj. opolskie. Studia wyższe odbył w latach 1968–1972 na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując stopień magistra inżyniera melioracji wodnych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych nadała Mu Rada Wydziału Melioracji Wodnych we Wrocławiu w 1977 roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie melioracji (specjalność hydraulika) nadała Mu ta sama Rada Wydziału w 1987 roku. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1998 roku.
W latach 1988–1989 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu, 1989–1991 pełnił obowiązki dyrektora, a od 1991 r. jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska.
Staże krajowe odbył w Politechnice Krakowskiej, Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, Zakładach Badawczych i Projektowych Miedzi ”Cuprum” we Wrocławiu. Zagraniczne staże naukowe odbył w Instytucie Mechaniki Płynów w Tuluzie i Katedrze Hydrauliki i Hydrologii Politechniki Praskiej. Wielokrotnie brał udział w krótkoterminowych stażach i konsultacjach naukowych oraz w zagranicznych konferencjach organizowanych w Czechosłowacji, Bułgarii, Niemczech i Rosji.
Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 192 pozycje, z tego 85 opublikowanych, w tym 14 w językach kongresowych. Obszar Jego zainteresowań naukowych koncentruje się na zagadnieniach: hydraulika przepływów dwufazowych, hydraulika rurociągów, gospodarka odpadami, ochrona wód. Jest współautorem 3 patentów. Pełni nadzór naukowy nad gospodarką wodną i odpadową oraz ochroną środowiska w składowisku Żelazny Most.
Był członkiem Sekcji Uczelni Rolniczych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym Rady Dorzecza Górnej i Środkowej Odry, członkiem Komisji Gospodarki Wodnej przy ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zastępcą przewodniczącego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, przewodniczącym Rady Laboratorium Uczelnianego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest biegłym Ministra Ochrony Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i operatów wodnoprawnych.
Opracował 3 skrypty (2 jako współautor). Był opiekunem 38 prac magisterskich i 6 prac inżynierskich. Od 1996 roku jest kierownikiem specjalizacji inżynieria wodna na studiach magisterskich. Promotor 2 doktoratów. Wykonał 1 recenzję pracy habilitacyjnej i 4 prac doktorskich. Był recenzentem 2 prac habilitacyjnych oraz 2 grantów zagranicznych.
Profesor dr hab. Stanisław Czaban był współorganizatorem konferencji: Computional Hydraulic in Agricultural Engineering, Odra i jej dorzecze, Przyrodnicze i techniczne aspekty gospodarki wodnej w dolinach rzecznych o gęstej zabudowie hydrotechnicznej.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, wyróżniony 2 nagrodami Ministra i 23 Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.