Czamara Alicja Urodziła się 19 stycznia 1947 roku w Bielsku Białej. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, w 1964 r. rozpoczęła studia na Wydziale Geologiczno-Poszuki-wawczym Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, które ukończyła w 1970 r., uzyskując dyplom magistra inżyniera geologa. Po studiach rozpoczęła pracę w Katedrze Gruntoznawstwa i Budownictwa Ziemnego AR we Wrocławiu. Stopień doktora nauk technicznych nadała Jej Rada Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu 30 czerwca 1979 r. na podstawie rozprawy Wpływ kolmatacji i osadów dennych na przesiąki ze zbiorników wodnych zlokalizowanych na gruntach żwirowych (promotor – prof. dr hab. inż. Jerzy Kowalski). Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska nadała Jej Rada Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu 29 czerwca 1999 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Oddziaływanie wybranych urządzeń melioracyjnych na zasoby wód gruntowych. Jej główną specjalnością naukową jest hydrogeologia inżynierska oraz geohydrologia. Prowadzi badania nad oddziaływaniem wód powierzchniowych na kształtowanie się wód podziemnych, zajmuje się prognozowaniem stanu wód podziemnych w sąsiedztwie stopni i zbiorników wodnych.
Wyniki badań prezentowała na 22 konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. w Wiesbaden, Wiedniu. Odbyła szereg staży zagranicznych, m.in. w Niemczech, Norwegii, na Węgrzech, Słowacji, w Holandii.
Ogółem na jej dorobek naukowy składa się 76 pozycji, w tym: 40 prac opublikowanych, 34 opracowania niepublikowane (obszerne sprawozdania z badań naukowych, prace studialne, projektowe, ekspertyzy).
Od 1992 roku prowadzi zajęcia na Studium Podyplomowym ”Woda i Środowisko” na kursach ”Wody gruntowe”, ”Ekologia wód płynących” oraz ”Ochrona gleb i wód podziemnych”. Pod jej kierunkiem 14 studentów wykonało prace magisterskie. Jest kuratorem Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.
Jest sekretarzem Rady Programowej kierunku Architektura Krajobrazu, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.
Za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczno-wychowawczą była wyróżniona: nagrodą zespołową Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki i 6 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu.