Czaplińska Stanisława Urodziła się 4 maja 1917 roku w Zaleszczykach, woj. tarnopolskie. Po ukończeniu gimnazjum w Czortkowie w 1935 r. podjęła studia na wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu we Lwowie. Wybuch wojny w 1939 r. przerywa Jej studia. W maju 1940 r. zostaje aresztowana i przewieziona do więzienia NKWD w Kijowie. Od 1944 roku należała do AK. Po wojnie dokończyła studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu w Poznaniu. W 1947 roku podejmuje pracę jako st. asystent w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu i Politechniki, a w 1950 r. przenosi się do Zakładu Fitopatologii i Ochrony Roślin. W 1954 roku awansuje na stanowisko adiunkta. W 1961 roku na Wydziale Rolniczym WSR w Poznaniu uzyskuje stopień naukowy doktora nauk rolniczych, na podstawie rozprawy Badania nad biologią lucerny, ze szczególnym uwzględnieniem chorób uwiądu na terenie Dolnego Śląska (promotor – prof. dr Karol Zaleski – nestor fitopatologii polskiej). W 1972 r. na Wydziale Rolniczym WSR we Wrocławiu uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie fitopatologii, na podstawie oceny ogólnego dorobku i przedłożonej rozprawy Studia nad chorobami lucerny powodowanymi przez grzyby. Część 1 – Badania mikoflory nasion lucerny przechowywanych w różnych warunkach wilgotności. Część 2 – Badania mikoflory siedlisk lucerny w 1, 2 i 3 roku użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem gatunków antagonistycznych w stosunku do patogenów Verticillium alboatrum R. et B. oraz Ascochyta imperfecta Peck.
W 1963 roku odbyła staż w zakładach naukowych Instytutu Ochrony Roślin: w Lipsku, Aschersleben i Kleinmachnow (NRD).
Jej dorobek naukowy obejmuje 38 indywidualnych prac i 26 współautorskich.
W 1984 roku otrzymała nominację na Członka Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w Zebraniach Zespołów RWPG na temat odporności kukurydzy na fuzariozę w Trnowie i Smolinicach oraz Leningradzie i FAO w Belgradzie.
Za osiągnięcia naukowe otrzymała 5 nagród Rektora. Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarła 17 maja 1997 roku w Sydney (Australia).