Dejneka Józef Urodził się 20 września 1927 roku w Jaryczowie Starym, powiat Lwów. Po ukończeniu studiów wyższych (w latach 1949–1953) na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu uzyskał stopień lekarza weterynaryjnego. Stopień doktora nauk weterynaryjnych nadała Mu Rada ww. Wydziału w 1962 r., a stopień doktora habilitowanego z zakresu fizjologii zwierząt w 1971 roku. W roku 1985 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993 roku stanowisko profesora zwyczajnego AR we Wrocławiu.
W Katedrze Fizjologii Zwierząt WSR-AR we Wrocławiu pracował 44 lata (1953–1997), przechodząc kolejne etapy pracownika naukowo-dydaktycznego.
Główny kierunek badań prowadzony przez Profesora to fizjologiczne mechanizmy czynnościowych regulacji: krążenia krwi, przewodu pokarmowego (motoryki i wydzielania soków trawiennych u owiec i psów) i układu rozrodczego (dotyczy dynamiki skurczów macicy u krów po porodzie oraz aktywności mioelektrycznej macicy u owiec w stanach fizjologicznych). W latach 1993–1997 był kierownikiem dwóch grantów. Opublikował 107 prac naukowych i 95 komunikatów ogłoszonych w materiałach zjazdowych (krajowych i zagranicznych). Ponadto w dorobku posiada 3 skrypty, 7 filmów naukowo-dydaktycznych, 5 artykułów popularnonaukowych i 2 wnioski racjonalizatorskie.
Był promotorem 1 przewodu doktorskiego, recenzentem 10 prac doktorskich, 1 rozprawy habilitacyjnej, 2 wniosków do tytułu profesora nadzwyczajnego i 1 profesora zwyczajnego. Jako redaktor merytoryczny Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu serii Weterynaria (od 1979 roku) przygotował do druku: 22 zeszyty, 22 rozprawy habilitacyjne i 11 skryptów pierwszego wydania.
Za prace naukowo-dydaktyczne otrzymał 4 nagrody Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz 17 nagród Rektora.