Dębowy Józef Urodził się 12 grudnia 1939 roku w Zygmuntówku, woj. poznańskie. Studiował w latach 1957–1963 na Wydziale Weterynaryjnym WSR we Wrocławiu. W 1963 roku rozpoczął pracę w Katedrze Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu początkowo w charakterze stażysty, a następnie asystenta, adiunkta, docenta i profesora. Od 1985 roku jest kierownikiem katedry.
Stopień naukowy doktora uzyskał w 1968 r., doktora habilitowanego w 1977 r., tytuł naukowy profesora w 1992 r., a w 1996 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W 1974 roku odbył staż naukowy w Zakładzie Farmakologii Królewskiej Szkoły Weterynaryjnej w Sztokholmie, a w 1975 r. staż w Katedrze Farmakologii Wydziału Weterynaryjnego w Brnie.
Dorobek naukowy prof. J. Dębowego obejmuje łącznie 156 pozycji, w tym 75 oryginalnych prac doświadczalnych, 8 prac przeglądowych i 73 doniesienia na kongresy i sympozja naukowe. W Jego dorobku naukowym można wyróżnić trzy zasadnicze kierunki badań: badania nad farmakologiczną regulacją ukrwienia i motoryki przewodu pokarmowego zwierząt przeżuwających, badania nad neurohormonalną regulacją metabolizmu wysokoenergetycznych związków fosforowych i glikogenu w różnych rodzajach mięśni, oraz badania nad farmakologiczną stymulacją układu odpornościowego u zwierząt doświadczalnych i gospodarskich (świnie, bydło).
Poza wydziałem przez wiele lat prowadził wykłady z farmakologii dla słuchaczy Pomaturalnego Studium Pielęgniarskiego. W latach 1982–1984 był prodziekanem Wydziału Weterynaryjnego ds. Dydaktycznych. Był promotorem 2 doktoratów i recenzentem 6 prac doktorskich i 4 habilitacyjnych.
Jest członkiem: European Association for Veterinary Pharmacology and Toxicology; Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, gdzie pełnił przez dwie kadencje (1983–1989) obowiązki przewodniczącego Oddziału Wrocławskiego; Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego; Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Brał czynny udział w wielu krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Od 1984 r. jest członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, gdzie pełnił przez dwie kadencje (1984–1989) obowiązki sekretarza naukowego; od 1993 r. jest ekspertem Zespołu ds. Rejestracji Leków Weterynaryjnych, a od 1994 r. jest członkiem Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych przy Ministrze Zdrowia.
Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1973 r. otrzymał zespołową nagrodę specjalną na II Kongresie Nauki Polskiej.