Dmochowska-Gładysz Jadwiga Urodziła się 10 grudnia 1936 roku w Warszawie. Ukończyła III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu w 1953 r. W roku 1959 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na specjalizacji fototechnika, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemii. Pracę zawodową rozpoczęła w Zakładzie Fotografii Naukowej Akademii Medycznej we Wrocławiu, a w 1961 roku została asystentem w Katedrze Podstaw Chemii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
Początkowo zajmowała się syntezą steroidów pod kierownictwem prof. Mariana Kocóra, a od 1965 roku – transformacjami mikrobiologicznymi w Zespole kierowanym przez prof. Antoniego Siewińskiego. Pracą doktorską Wpływ różnic strukturalnych pochodnych androstanu na przebieg ich przekształceń mikrobiologicznych przy pomocy Rhodotorula mucilaginosa obroniła w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej, uzyskując stopień doktora nauk chemicznych (promotor – prof. dr hab. Antoni Siewiński).
Stopień doktora habilitowanego w specjalności biotechnologia uzyskała na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wykorzystanie mikroorganizmów Rhodotorula mucilaginosa i Aphanocladium album jako modeli naśladujących metabolizm hormonów androgennych w organizmie ssaków na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Dr hab. J. Dmochowska-Gładysz odbyła naukowe staże zagraniczne we Francji i Jugosławii.
Promowała jednego doktora i opiekuje się 3 kolejnymi doktorantami.
Przez osiem lat była przedstawicielem Wydziału Technologii Żywności do Senatu. Od 1996 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Technologii Żywności.
Jest autorką 16 oryginalnych prac twórczych, 27 komunikatów prezentowanych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz 9 patentów i 4 zgłoszeń patentowych.
Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Została wyróżniona zespołową nagrodą Ministra za działalność naukową, oraz 14 nagrodami Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.