Dmowski Zenobiusz Urodził się 29 lipca 1942 roku w Suchożebrach. Szkołę średnią ukończył w Siedlcach w 1963 roku. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu odbył w latach 1963–1968, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnictwa. Następnie ukończył w latach 1969–1973 stacjonarne studia doktoranckie w AR Wrocław z zakresu polowej produkcji roślinnej. Pracę doktorską Wpływ nawożenia mineralnego i ilości wysiewu na plony soi w uprawie na nasiona i zieloną masę w siewie współrzędnym z kukurydzą wykonał w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zofii Jasińskiej. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych nadała Mu Rada Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w dniu 6 stycznia 1976 roku.
W 1993 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Wpływ rejonu uprawy, gleby i agrotechniki na plonowanie żyta i pszenicy uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność uprawa roślin i nawadnianie, nadany uchwałą Rady Wydziału Rolniczego AR we Wrocławiu.
Od 1 września 2000 roku kieruje Zakładem Nawadniania Roślin w Katedrze Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska AR Wrocław.
Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 1996–1999 i od 1999 r. członek Komisji Rektorskiej ds. RZD w kadencji 1996–1999, członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich – od 1999 roku.
Od 1999 roku członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Wrocławskiego, członek Sądu Koleżeńskiego w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych.
Promotor jednej pracy doktorskiej oraz opiekun 8 prac magisterskich. Wykonał 10 recenzji prac naukowych przeznaczonych do druku. Autor rozdziału w monografii naukowej oraz 76 publikacji naukowych, z czego 41 to oryginalne prace twórcze, w tym 9 w językach obcych. Uczestniczył w 3 zagranicznych konferencjach naukowych w Izraelu, Austrii i Słowacji.
Zajmuje się wpływem różnych czynników na plonowanie roślin, a mianowicie: nawożenia i nawadniania, wysokości i rozkładu opadów, rejonu gleby i agrotechniki oraz zmniejszonych nakładów w produkcji roślinnej.
Został wyróżniony jedną nagrodą zespołową Ministra oraz 8 nagrodami Rektora.