Dobrzański Zbigniew Urodził się 16 lipca 1946 roku w Chojnowie, woj. dolnośląskie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W roku 1970 ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu.
Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki nadała mu Rada Wydziału Zootechnicznego AR we Wrocławiu w 1975 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Porównawcza ocena zoohigieniczna dwóch systemów ogrzewania tuczarni z uwzględnieniem wyników produkcyjnych obsady zwierzęcej (promotor – prof. dr hab. Anatol Grzegorzak). Habilitację uzyskał w 1983 r. na Wydziale Zootechnicznym tejże Uczelni na podstawie rozprawy Zastosowanie bonitacyjno-statystycznej metody do określania zależności między warunkami środowiskowymi w brojlerniach a efektywnością odchowu kurcząt. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1991 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1998 roku.
Przebywał na krótkoterminowych stażach naukowych w Słowacji (Uniwersytet Weterynaryjny w Koszycach) oraz w Grecji (Uniwersytet w Salonikach), a także na misjach naukowych w USA, Holandii, Danii, Hiszpanii, Belgii, Czechach itd.
Kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Hodowlanego (od 1988 r.), prodziekan (1996–1999) i dziekan (od 1999).
Jest członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika Polskie Drobiarstwo (od 1991 r.), Rady Naukowej Instytutu Zootechniki (od 1997 r.). Był członkiem Zarządu Głównego PTZ (1992–1994), sekcji PO6 KBN (1996–1997), Rady Naukowej dwumiesięcznika Drobiarstwo (1995–1998) i miesięcznika Polskie Zwierzęta Gospodarskie (1994–1997).
Promotor 10 doktoratów oraz 92 prac magisterskich. Wykonał 4 recenzje w przewodach habilitacyjnych oraz 13 w przewodach doktorskich. Recenzent wielu publikacji naukowych, skryptów oraz projektów badawczych. Kierownik 5 projektów badawczych i celowych, współautor 2 patentów.
Współautor 3 podręczników i monografii: Ekotoksykologiczne problemy chowu zwierząt w rejonach skażeń metalami ciężkim (1997), Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego (1996, 1998, 1999), Rynek rolny w świetle wymogów Unii Europejskiej (1998) oraz 3 skryptów (z zakresu zoohigieny), a także 271 publikacji naukowych (w tym 91 oryginalnych prac twórczych), z których ponad 30 w językach obcych.
Wyniki swych prac prezentował na zagranicznych konferencjach i kongresach, m.in. w USA, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Niemczech, Słowenii.
Jest specjalistą z zakresu higieny i profilaktyki zwierząt, a w szczególności drobiu. Zajmuje się też problemami utylizacji odpadów z przemysłu rolno-spożywczego oraz chowu zwierząt w rejonach ekologicznego zagrożenia.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 50-lecia Instytutu Zootechniki w Krakowie, Złotą Odznaką ZSP, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej. Wyróżniony Nagrodą Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (dwukrotnie) oraz 19 Nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.