Dorenda Maria Urodziła się 13 kwietnia 1930 roku we Włocławku. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1948 roku. Studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Poznaniu ukończyła w 1952 roku, uzyskując stopień magistra filozofii w zakresie botaniki.
Stopień doktora nauk przyrodniczych nadała jej w 1973 roku Rada Naukowa Instytutu Biologii Stosowanej AR we Wrocławiu. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie fitopatologii uzyskała w 1985 roku na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie rozprawy Mikoflora jako czynnik ograniczający występowanie grzybów patogenicznych w uprawach koniczyny czerwonej w czystym siewie i w mieszance z kupkówką.
Pracę naukowo-dydaktyczną podjęła w WSR w 1965 roku jako starszy asystent, od 1973 roku była adiunktem, a od 1989 r. docentem w Katedrze Fitopatologii. Od 1987 roku do przejścia na emeryturę kierowała Katedrą Fitopatologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, od 1986 roku jest przewodniczącą Sekcji Mikologicznej tego Towarzystwa. Jest członkiem – założycielem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego.
Wypromowała dwóch doktorów, była również promotorem 28 prac magisterskich. Recenzowała 4 prace doktorskie oraz kilkanaście publikacji dla wydawnictw naukowych.
Na dorobek naukowy Marii Dorendy składa się 29 publikacji z dziedziny mikologii i fitopatologii.
Jej działalność naukowo-badawcza związana jest z poznawaniem zbiorowisk grzybów glebowych środowiska roślin rolniczych i ich wpływu na grzyby patogeniczne. Drugą dziedziną zainteresowań są badania mikologiczne, które zaowocowały opisaniem kilku gatunków grzybów wyizolowanych po raz pierwszy w Polsce.
W działalności dydaktycznej znaczącym osiągnięciem doc. dr hab. Marii Dorendy było opracowanie od podstaw pełnego programu zajęć specjalizacyjnych na nowo utworzonej w 1987 roku specjalizacji Ochrona Roślin.
Wyróżniona 6 nagrodami Rektora.