Drabiński Andrzej Urodził się 10 lutego 1946 roku we Wschowie, w województwie lubuskim. Ukończył tam szkołę podstawową. W latach 1960–1965 był uczniem Technikum Wodno-Melioracyjnego we Wrocławiu – Praczach, a następnie studiował na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1970 roku tytuł magistra inżyniera melioracji wodnych.
W latach 1970–1971 odbył roczne asystenckie studia przygotowawcze w Instytucie Melioracji Rolnych i Leśnych AR we Wrocławiu, a w 1992 r. ukończył semestralny, zaoczny kurs ”Wody i środowisko”, zorganizowany przez Uniwersytet w Hanowerze.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1979 roku na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na podstawie rozprawy doktorskiej Rola stawów rybnych w gospodarce wodnej zlewni rzeki Baryczy (promotor – doc. dr inż. Jan Szymański). W 1991 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wpływ gospodarowania wodą w stawach rybnych na odpływ ze zlewni rzeki Baryczy do przekroju Łąki uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie melioracji wodnych.
W 1995 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Jest specjalistą w zakresie gospodarowania wodą w stawach rybnych, wpływu obiektów stawowych na obieg wody w zlewniach rolniczych oraz kształtowania i ochrony środowiska rolniczego.
Odbył krótkoterminowe staże naukowe w Czechach, Jugosławii, na Łotwie oraz w b. ZSRR i b. NRD, a także długoterminowe, krajowe staże zawodowe w biurach projektów wodnych melioracji i w gospodarstwach rybackich.
Od 1996 roku członek Senatu AR we Wrocławiu (w kadencji 1996–1999 przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Nauczania). W latach 1996–1999 prodziekan ds. kierunku inżynieria środowiska, a od 1999 roku dziekan Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska. W kadencji 1994–1997 zastępca dyrektora Instytutu Melioracji i Kształtowania Środowiska. W latach 1994–2000 kierownik wydziałowego studium doktoranckiego w zakresie kształtowania środowiska. W latach 1992–1998 członek Zarządu Koła Polskiego Klubu Ekologicznego przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a od 1999 roku prezes koła.
Od 1993 roku członek Komitetu Ochrony Przyrody PAN (w latach 1993–1996 członek Prezydium) i Komitetu melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN. W kadencji 1994–1998 radny Rady Miejskiej w Oławie.
Promotor trzech rozpraw doktorskich, opiekun 33 prac magisterskich. Opracował recenzje rozprawy doktorskiej, dwie recenzje rozpraw habilitacyjnych. Współautor siedmiu skryptów i przewodników do ćwiczeń z melioracji wodnych, budownictwa stawowego i wyceny terenów pod wodami. Autor i współautor 168 publikacji, w tym 33 oryginalnych prac twórczych.
Organizator ogólnopolskich konferencji i seminariów naukowych, w tym: ”Ekologiczne aspekty melioracji wodnych” (1994), ”Kształcenie w zakresie inżynierii i ochrony środowiska dla rozwoju obszarów wiejskich” (1998).
Od 1994 roku jest członkiem rady programowej kierunku ”Ochrona środowiska” a od 2000 roku jest przewodniczącym rady programowej kierunku ”Architektura krajobrazu”.
Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową ”Za zasługi dla archiwistyki”, Złotą Odznaką ”Za zasługi dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia” i Odznaką ”Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 24 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu.