Drozd Danuta Teresa Urodziła się 9 maja w 1939 roku w Kaliszu, woj. wielkopolskie. Dyplom magistra inżyniera rolnictwa uzyskała w roku 1961 na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w roku 1968 na podstawie rozprawy Wyniki badań nad dziedziczeniem zawartości białka ogólnego w ziarnie pszenicy (promotor – prof. dr hab. Szymon Brej). Stopień doktora habilitowanego uzyskała w roku 1990 na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu, po przedłożeniu rozprawy Dziedziczenie niektórych cech użytkowych pszenicy jarej ze szczególnym uwzględnieniem interakcji genotypowo-środowiskowej. Stanowisko profesora nadzwyczajnego AR we Wrocławiu otrzymała w 1995 roku, a tytuł naukowy profesora w 2000 roku. Specjalność naukowa genetyka i hodowla roślin.
Odbyła staże naukowe w Holandii, Czechach, Węgrzech, Izraelu i Hiszpanii.
W latach 1994–1997 pełniła funkcję kierownika Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa AR we Wrocławiu. Od 1978 roku jest członkiem Zarządu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genetycznego, a od 2000 roku – Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. W 1997 roku została powołana do Międzynarodowej Grupy Problemowej – International Cereal Chemistry (ICC). Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Acta Agrophysica.
Była promotorem 1 pracy doktorskiej, opiekunem 48 prac magisterskich i recenzentem 1 pracy doktorskiej.
Jej dorobek naukowy obejmuje 90 prac, wśród których oryginalne opracowania stanowią 55 pozycji. Brała udział w międzynarodowych kongresach: w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Niemczech, Izraelu i Australii.
W swoich badaniach koncentruje się głównie na określaniu wpływu czynników środowiskowych na różne genotypy pszenicy. Dotyczą one reakcji odmian pszenicy na oddziaływanie niektórych środków chemicznych, między innymi herbicydów oraz oceny wpływu czynników mutagennych (światło lasera) na różne gatunki roślin uprawnych. Zorganizowała pracownię umożliwiającą badania genetyczno-hodowlane w zakresie biostymulacji laserowej nasion.
Za badania naukowe została sześciokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora oraz Złotym Krzyżem Zasługi.