Dziuba Ewelina Urodziła się 28 grudnia 1947 roku w Łodzi. Studia wyższe ukończyła w 1965 roku na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.
W latach 1972–1975 była słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej z zakresu technologii fermentacji i mikrobiologii, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w roku 1977 na podstawie rozprawy Otrzymywanie i charakterystyka hybrydów drożdży piwowarskich górnej fermentacji (promotor – doc. dr hab. Helena Oberman). W 1994 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności AR we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej Wpływ warunków okresowej i ciągłej fermentacji etanolowej pod obniżonym ciśnieniem na drożdże Saccharomyces cerevisiae. Kwalifikacje zawodowe podwyższała w czasie zagranicznych staży (Heriot – Watt University w Edynburgu – 1978, 1997, 1998; Instytut Biologii Uniwersytetu im. Purkyniego w Brnie; Ecole Nationale Superiere d Agronomie et des Industries Alimentaires, Nancy, Francja – 1996, 1997; Universidade Catolica Portugesa w Porto – 1996, 1997; Technische Uniwersitat Munchen we Freising, Niemcy – 1996, 1997; Institut Meurice w Brukseli, Belgia – 1996, 1998), a także w trakcie specjalistycznych kursów i szkół w kraju.
Od 1994 jest kierownikiem Zakładu Biotechnologii Żywności w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 2000 roku pełni funkcję redaktora merytorycznego serii Technologia Żywności Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu. Była przewodniczącą i wiceprzewodniczącą XII i XIII Festiwalu Piw Polskich (Politechnika Łódzka), IV i V Szkoły Technologii Fermentacji (dla pracowników przemysłu fermentacyjnego). Uczestniczy aktywnie w realizacji międzynarodowych programów Unii Europejskiej TEMPUS, była oficerem łącznikowym między Uczelnią a przemysłem (1996–1998) w ramach projektu JEP 09779–95 ”University-Industry Cooperation in Fermentation Technologies in Poland”, była (1999–2000) koordynatorem lokalnym, z ramienia AR we Wrocławiu, programu CME 3516–97, jest od 1999 r. koordynatorem lokalnym, z ramienia AR we Wrocławiu, w programie TEMPUS JEP-14111 European studies in agro-food sector”.
Jej dorobek naukowy obejmuje 83 pozycje, z czego 20 pozycji to oryginalne prace badawcze. Jest współautorem jednego skryptu. Wypromowała trzech doktorów, trzy osoby pod Jej kierownictwem kończą prace doktorskie. Była opiekunem 60 prac magisterskich. Wykonała dwie recenzje prac doktorskich.
Uczestniczyła w 5 międzynarodowych konferencjach i kongresach.
Za działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną i organizacyjną wyróżniona została 5 nagrodami Rektora AR we Wrocławiu.