Filistowicz Andrzej Urodził się 26 kwietnia 1947 roku w Parszowicach, w powiecie wołowskim. Szkołę podstawową ukończył w Ścinawie, a liceum ogólnokształcące w Wołowie. W latach 1965–1970 studiował na Wydziale Zootechnicznym w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. W 1970 roku rozpoczął pracę w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt na etacie asystenta – stażysty, a następnie pracował na stanowiskach: asystenta (1971–1972), starszego asystenta (1973–1976), adiunkta (1976–1989), docenta (1989–1991), profesora nadzwyczajnego (1991–1997) i profesora zwyczajnego (od 1997 r.).
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1976 roku na podstawie rozprawy Analiza genetyczna buhajów rasy nizinnej czerwono-białej użytkowanych na Dolnym Śląsku, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, na podstawie rozprawy Przewidywanie wartości hodowlanej krów na podstawie ocen wartości hodowlanej rodziców w 1987 roku. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1992 roku. Odbył staże naukowe w b. ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii i w Czechach.
Prodziekan (1990–1992) i dziekan (1992–1997) Wydziału Zootechnicznego, dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (1998–1999), członek Senatu od 1993 r., licznych komisji senackich i rektorskich, kierownik Studium Podyplomowego Planowanie i organizacja hodowli bydła (od 1997 r.).
Członek Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej (1992–1995), członek Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN (od 1996 roku, wiceprzewodniczący Komitetu od 1999 roku), wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 1998 roku), członek Sekcji P06D Zespołu Nauk Rolniczych i Leśnych KBN (1993–1997), członek Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu (od 1998 r.), członek komitetów redakcyjnych: Czech Journal of Animal Science, Journal of Applied Genetics, Animal Science Papers and Reports, Prace i Materiały Zootechniczne, członek Rady Programowej Przeglądu Hodowlanego, członek Międzynarodowego Komitetu Naukowego VI Kongresu IFASA (Warszawa, 1996), członek Rady Hodowlanej CSHZ ds. Hodowli Bydła (od 1998 r.).
Promotor 7 doktoratów i 48 prac magisterskich. Wykonał 3 recenzje w przewodach habilitacyjnych i 4 w przewodach doktorskich oraz 7 recenzji dorobku w postępowaniu o przyznanie tytułu naukowego profesora, 4 w konkursach na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego i 1 w postępowaniu o nadanie tytułu doctor honoris causa. Recenzent 66 publikacji naukowych. Pod jego kierownictwem 2 osoby z kraju i 6 obcokrajowców odbyło staże naukowe.
Współautor 2 podręczników: Hodowla bydła mięsnego w Sudetach (1998) i Chów i hodowla zwierząt futerkowych (1999). Autor skryptu Planowanie i organizacja pracy hodowlanej oraz 3 innych dzieł zwartych, 221 publikacji, w tym 110 oryginalnych prac twórczych oraz 42 ekspertyz i prac projektowych. Wyniki prac prezentował na 16 międzynarodowych i 17 ogólnopolskich konferencjach naukowych. Współautor 6 systemów komputerowych, z zakresu hodowli zwierząt, zastosowanych w praktyce oraz programu hodowli bydła rasy czerwono-białej, wdrożonego w Polsce w 1996 roku.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem za Zasługi dla Uniwersytetu Rolniczego i Leśnego w Brnie, Medalem Pamiątkowym Miasta Nysy, Odznaką Honorową Zasłużony dla Ziemi Nyskiej i Odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Wyróżniony 1 nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, 2 nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz 17 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.