Fritz Zofia Urodziła się 23 marca 1926 roku w Oświęcimiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Bydgoszczy i liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu rozpoczęła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej, które ukończyła w 1952 roku z tytułem magistra farmacji. W 1951 r. rozpoczęła pracę jako zastępca asystenta w Katedrze Żywienia Zwierząt. W latach 1954–1957 ukończyła studia zaoczne na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu i uzyskała tytuł inżyniera rolnictwa.
W 1961 roku otrzymała na Wydziale Zootechnicznym WSR stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy Strawność tłuszczu surowego i wyższych kwasów tłuszczowych u świń oznaczona metodą wskaźnikową z zastosowaniem chromatografii bibułowej, którą wykonała pod kierunkiem prof. dr. Zygmunta Ruszczyca, stopień doktora habilitowanego otrzymała na Wydziale Zootechnicznym AR w Poznaniu, na podstawie rozprawy Wpływ skarmiania różnych dawek pokarmowych na procesy fermentacyjne w żwaczu krów w 1970 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1981 roku, a profesora zwyczajnego w roku 1990. Specjalność naukowa: żywienie zwierząt.
Przebywała na stażach specjalistycznych w kilku instytutach naukowych byłej NRD oraz w INRA we Francji (4 lata). W latach 1974–1977 pracowała jako specjalista Polservice'u w Ministerstwie Rolnictwa w Rabacie.
W toku swojej pracy zawodowej uczestniczyła w działalności Wydziału Zootechnicznego i AR jako członek komisji dydaktycznej, bibliotecznej, dyscyplinarnej i konkursowej.
Była opiekunem ponad 80 prac magisterskich i promotorem 2 zakończonych prac doktorskich.
Autorka lub współautorka 2 podręczników i skryptów, 13 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz licznych recenzji redakcyjnych, a także 165 publikacji naukowych, w tym 150 oryginalnych prac badawczych. Wyniki swoich badań prezentowała na międzynarodowych konferencjach i kongresach (Niemcy, Francja, Maroko).
Prof. Z. Fritz wraz z prof. Z. Ruszczycem tworzyła podstawy Katedry Żywienia Zwierząt AR we Wrocławiu, jako pierwsza rozpoczęła badania o charakterze biochemiczno-fizjologicznym, początkowo głównie z zakresu fizjologii trawienia i fermentacji w żwaczu, w późniejszym okresie z zakresu żywienia świń i drobiu.
Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymała 2 nagrody zespołowe Ministra Szkolnictwa Wyższego, 14 nagród Rektora, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony dla AR we Wrocławiu.
Prof. dr hab. Zofia Fritz zmarła 27 sierpnia 2000 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym przy ul. Smętnej we Wrocławiu.