Frontczak Jacek Urodził się 6 stycznia 1951 roku w Warszawie. Studia ukończył w roku 1975 na Wydziale Mechanizacji Rolnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Nitrze w Czechosłowacji, uzyskując dyplom mgr inż. mechanizacji rolnictwa. Od 1975 r. pracuje w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Uczestniczył w badaniach właściwości fizycznych roślin i ziaren kukurydzy hodowanej z przeznaczeniem na nasiona. Po nawiązaniu współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie prowadził szczegółowe badania właściwości mechanicznych, a w tym reologicznych ziarna kukurydzy.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1983, na podstawie rozprawy Zmienność cech reologicznych ziarna wybranych mieszańców kukurydzy. W roku 1987 habilitował się też na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Metody określania i analiza cech fizycznych ziarna kukurydzy. Tytuł profesora uzyskał w roku 1997.
Opublikował około 83 prac. Był promotorem 3 prac doktorskich i ok. 50 prac magisterskich. Stworzył zespół, który kontynuuje i rozszerza kierunki Jego prac naukowo-badawczych. Dzięki Niemu AR we Wrocławiu ma znaczącą pozycję w kraju w dziedzinie badań agrofizycznych. Od 1993 roku był członkiem Komitetu Agrofizyki PAN. Utworzył we Wrocławiu Oddział Polskiego Towarzystwa Agrofizyki, któremu przewodniczył.
Za działalność naukowo-dydaktyczną był kilkakrotnie nagradzany nagrodami Rektora.
Jacek Frontczak zmarł w dniu 25 września 2000 r. i pochowany został na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.