Fuchs Bogusław Urodził się 11 listopada 1946 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu w 1964 roku rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, zakończone uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera w 1969 roku. W 1969 roku rozpoczął staż, a następnie pracę jako asystent w Katedrze Żywienia Zwierząt.
Stopień doktora nauk rolno-leśnych otrzymał w 1976 roku na podstawie rozprawy doktorskiej Tucz trzody chlewnej mieszankami treściwymi złożonymi z komponentów krajowych z wyłączeniem białka zwierzęcego wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Fritz, natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał na podstawie rozprawy Wpływ różnych modeli żywieniowych w czasie odchowu loszek hodowlanych na ich wskaźniki reprodukcyjne i fizjologiczne podczas rozpłodu w 1989 roku. W roku 1998 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego.
Od roku 1990 do 1993 zatrudniony był na stanowisku docenta, a następnie profesora AR.
Odbył wiele stażów specjalistycznych w kraju, m.in. w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie i za granicą na uniwersytetach w Finlandii, Niemczech i Holandii.
Jest promotorem jednego zakończonego doktoratu i ponad 70 prac magisterskich.
Jest autorem lub współautorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym 92 oryginalnych prac badawczych.
Specjalizuje się w żywieniu trzody chlewnej i produkcji pasz przeznaczonych dla zwierząt gospodarskich. Prowadzi szeroką współpracę z licznymi gospodarstwami rolnymi i fermami przemysłowymi w zakresie wdrażania najnowszych osiągnięć nauki do warunków produkcyjnych.
Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymał nagrodę zespołową Ministra Szkolnictwa Wyższego, 15 nagród Rektora oraz Złoty Krzyż Zasługi.