Gerlicz Karol Urodził się 18 sierpnia 1903 roku w Zgierzu. Gimnazjum ukończył w Łodzi w 1923 roku. W 1927 roku uzyskał dyplom na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Stopień doktora otrzymał w 1951 r. na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy Kryteria technologiczne oraz gospodarności przemysłu warzywno-owocowego rozpatrzone na przykładzie konserw groszku (promotor – prof. A. Tychowski). Docentem był od 1956 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1968 roku.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów Karol Gerlicz pracował w Naukowej Organizacji Gorzelnictwa w Poznaniu, a od 1928 r. był dyrektorem technicznym Fabryki Przetworów Owocowo-Warzywnych w Pudliszkach. W latach 1934–1940 kierował Fabryką Przetworów Owocowo-Warzywnych ”Prosna” w Kaliszu, której od 1930 r. był współwłaścicielem. Później, do 1944 r. pracował w Zakładzie Hydrolizatów Białkowych w Winiarach i w Fabryce Czekolady ”E. Wedel” w Warszawie. W 1945 roku zorganizował przetwórnię owoców i warzyw koło Zakopanego, a w latach 1945–1947 był kierownikiem Delegatury Zjednoczenia Przemysłu Konserwowego we Wrocławiu. Od 1947 roku aż do śmierci pracował w Katedrze Technologii Rolnej Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej później Wyższej Szkoły Rolniczej, równocześnie prowadząc do 1949 r. zajęcia z przetwórstwa owoców i warzyw na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Profesor Gerlicz był wybitnym specjalistą z zakresu przetwórstwa owoców i warzyw. Swoje kwalifikacje naukowe i zawodowe pogłębiał na stażach w Stacji Doświadczalnej Przemysłu Owocowo-Warzywnego w Brunszwiku w Niemczech (1933) oraz w Anglii i Szwajcarii.
Profesor Gerlicz w latach 1954–1970 kierował Zakładem Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Katedrze Technologii Rolnej WSR we Wrocławiu, a w latach 1967– –1970 był kierownikiem tej katedry. W połowie lat 50. współorganizował Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu Rolno-Spożywczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (Akademii Ekonomicznej) we Wrocławiu i w latach 1960–1962 pełnił funkcję jego dziekana, a w latach 1958–1965 był kierownikiem Zakładu Technologii Przemysłu Spożywczego. W 1947 roku profesor Gerlicz zorganizował Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT i został jego przewodniczącym oraz rzeczoznawcą. W latach 1954–57 przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa NOT prowadził Ośrodek Konsultacyjny dla kandydatów na stopień inżyniera. Był przewodniczącym Rady Zakładowej ZNP przy WSR we Wrocławiu i członkiem Rad Naukowych: Instytutu Przemysłu Fermentacyjnego i Instytutu do Zagadnień Ziem Zachodnich. Był też rzecznikiem ds. jakości Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i rzeczoznawcą Wojewódzkiej Komisji Cen.
Profesor K. Gerlicz był promotorem 3 prac doktorskich i opiekunem 93 prac magisterskich. Opublikował kilkanaście prac naukowych i jeden podręcznik oraz opracował wiele ekspertyz oraz recenzji prac naukowych. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Zmarł 22 stycznia 1970 roku we Wrocławiu i pochowany został na cmentarzu przy ul. Smętnej.