Gil Zygmunt Urodził się 2 listopada 1957 roku w Łagiewnikach. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Uciechowie. Naukę kontynuował w Państwowym Technikum Rolniczym w Krzyżowicach. W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra inżyniera technologii żywności. W 1987 roku Rada Wydziału Technologii Żywności AR Wrocław nadała mu stopień naukowy doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy Wartość przemiałowa i wypiekowa odmian pszenicy nawadnianych i intensywnie nawożonych (promotor – prof. dr hab. Antoni Biskupski). W 1996 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia na podstawie rozprawy habilitacyjnej Wartość technologiczna odmian pszenżyta jarego i ozimego w zależności od warunków środowiska.
Zainteresowania naukowe dr. hab. Zygmunta Gila koncentrują się wokół zagadnień oceny wpływu różnych czynników na wartość technologiczną ziarna zbóż i możliwości technologicznego oddziaływania na jakość przetworów zbożowych.
Od 1982 roku zatrudniony w Akademii. W latach 1987–1988 odbył 6-miesięczny staż przemysłowy w Oddziale Produkcji Piekarskiej ”Społem” WSS we Wrocławiu.
Był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielczych Zakładów Piekarsko-Ciastkarskich ”PSS Społem” we Wrocławiu (1988–1990).
Promotor jednej pracy doktorskiej oraz 39 prac magisterskich. Wykonał jedną recenzję pracy doktorskiej.
Dorobek naukowy to 100 pozycji, z czego 37 stanowią oryginalne prace twórcze. Uczestniczył czynnie w 3 międzynarodowych i 22 krajowych konferencjach i sympozjach naukowych.
Członek Kolegium Redakcyjnego serii Food Science and Technology i Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (od 1998). Od 2000 roku członek Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.
Wyróżniony 6 nagrodami oraz Odznaką Zasłużony dla AR Wrocław.