Gnot Stanisław Urodził się 10 października 1946 roku w Przemyślu. Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek matematyka, ukończył w 1969 roku. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1974 r. w Instytucie Matematycznym PAN, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w 1984 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 r. na wniosek Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jest specjalistą w zakresie statystyki matematycznej. Opublikował 56 prac naukowych głównie w zakresie estymacji parametrów i testowania hipotez w modelach liniowych i teorii eksperymentu.
Był promotorem 2 prac doktorskich. Wykonał 17 recenzji prac doktorskich, 2 recenzje prac habilitacyjnych i 1 recenzję w sprawie ubiegania się o tytuł naukowy profesora. Autor jednej monografii i współautor podręcznika ze statystyki. Brał udział w kilkunastu konferencjach zagranicznych i proszony był do wygłoszenia wykładów, m.in. w Dortmundzie, Londynie i Lizbonie.
W latach 1990–1993 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Statystyki Matematycznej przy Komitecie Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Nauk.
W latach 1991–1994 był kierownikiem Katedry Matematyki i kierownikiem Zakładu Statystyki Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W latach 1996–1999 pełnił funkcję prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Od 1999 roku pracuje na Politechnice Zielonogórskiej w Instytucie Matematyki na stanowisku profesora zwyczajnego.