Golachowski Antoni Urodził się 9 października 1951 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu V Liceum Ogólnokształcącego studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. Pracę dyplomową z zakresu technologii rolnej obronił w 1975 r., otrzymując tytuł magistra inżyniera. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Technologii Rolnej i Przechowalnictwa. Stopień doktora otrzymał w 1984 r. na podstawie dysertacji Właściwości skrobi wyodrębnionej z bulw ziemniaka przechowywanych w różnych temperaturach (promotor – prof. dr hab. Wacław Leszczyński), a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1996 r. na podstawie rozprawy Wpływ warunków przechowywania surowców i półproduktów krochmalniczych na właściwości otrzymanej skrobi.
Jest autorem i współautorem 70 opracowań naukowych – 24 oryginalnych prac twórczych (w tym 3 opublikowane w renomowanym międzynarodowym czasopiśmie Starch/Staerke), 2 prac przeglądowych, 27 referatów i doniesień oraz 16 prac nie opublikowanych i jednego projektu wynalazczego.
Zainteresowania naukowe Antoniego Golachowskiego koncentrują się na zagadnieniach wpływu warunków uprawy i przechowywania ziemniaków na wartość technologiczną bulw, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości skrobi oraz badania właściwości skrobi i ich zmian wywołanych działaniem czynników fizycznych i chemicznych – modyfikacje skrobi do celów spożywczych (zagęstniki) oraz niespożywczych (skrobia jako składnik tworzyw opakowaniowych biodegradowalnych).
Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi (m.in. z Akademią Rolniczą w Krakowie, Politechniką Wrocławską) oraz zakładami (m.in. Cadbury Wedel, Cargill Polska, Wasa, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Pile). Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Studium Doktoranckim. Pod jego kierunkiem wykonanych zostało 35 prac magisterskich, a obecnie w toku są dwie prace doktorskie.
Od września 1999 roku pełni funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Technologii Żywności.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-organizacyjne został dwukrotnie nagrodzony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i 10 nagrodami Rektora.