Jaśkiewicz Arkadiusz ur. w 1920 r. w Łodzi, zm. w 1983 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr filozofii w zakresie fizyki – 1951 r.; dr n. fiz. – 1962 r.; dr hab. – 1967 r.; doc. – 1968 r.; prof. nadzw.– 1975 r.; prof. zw. – 1982 r.; z-ca asystenta w UWr i PWr. – 1948 r.; asystent – 1951 r.; adiunkt w Katedrze Fizyki Doświadczalnej (KFD) UWr – 1953 r.; kier. Zakładu Fizyki dla Przyrodników w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (IFD) UWr 1969–1975 r.; kier. Zakładu Fizyki Dielektryków IFD UWr 1975–1983 r.; praca naukowa i dydaktyczna w WSP w Opolu 1973–1976 r.; inicjator badań struktury domenowej i jej wpływu na przemiany fazowe i procesy przepolaryzowania ferroelektryków; inicjator i współorganizator międzynarodowych seminariów International School on Ferroelectrics Physics (od 1970 r.) o tematyce dotyczącej badań struktury domenowej i własności ferroelektryków oraz strukturalnych przemian fazowych, które były i są nadal miejscem spotkań badaczy polskich i wybitnych specjalistów z zagranicy z zajmujących się badaniami z tej dziedziny fizyki. Wypromował 15 dr. n. fiz., wśród nich dwóch dr. hab. i prof. Autor lub współautor 58 prac i jednej monografii. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Nagroda Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę habilitacyjną.