Gospodarczyk Franciszek Urodził się 25 października 1935 roku w Kowalówce, powiat Buczacz, Małopolska Wschodnia. Szkołę podstawową ukończył w Borowie, a liceum ogólnokształcące we Wrocławiu. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej ukończył w roku 1963, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1971 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Dynamika przyrostu i plonowanie runi pastwiskowej w warunkach górskich i niżowych (promotor – prof. dr hab. Zygmunt Hryncewicz), natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych – na tymże Wydziale na podstawie rozprawy Plonowanie mieszanek koniczyny czerwonej z trawami w zależności od różnych warunków środowiska.
Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1997 roku.
Odbył długoterminowe staże naukowe w Szwajcarii (Stacja Federalna w Changins k. Nyon), Austrii (Federalna Stacja Doświadczalna w Gumpenstein k. Irding), krótkoterminowy w Jugosławii (Uniwersytet w Nowym Sadzie).
Członek Senackiej Komisji Badań Naukowych (1987–1990), członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich, członek komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Motylkowatych Drobnonasiennych i Traw COBORU (1984–2000), koordynator programów współpracy badawczej, wdrożeniowej i szkoleniowej pomiędzy Akademią Rolniczą a Sudeckim Zjednoczeniem Rolniczo-Przemysłowym w latach 1975–1980.
Promotor pracy doktorskiej oraz 80 prac magisterskich. Wykonał dwie recenzje w przewodach doktorskich, 12 recenzji publikacji naukowych oraz 6 projektów badawczych KBN. Współautor 2 skryptów do ćwiczeń oraz 94 publikacji naukowych, w tym 6 w językach obcych. Wyniki swych prac prezentował na 5 zagranicznych konferencjach, m.in. w As – Norwegia, Nyon – Szwajcaria, Novi Sad – Jugosławia, Lourd – Francja.
Organizator i kierownik specjalizacji Kształtowanie Terenów Zieleni, współorganizator kierunku studiów Ochrony Środowiska. Organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym na temat rolniczego zagospodarowania Sudetów i zieleni w środowisku miejskim.
Wyróżniony nagrodą Ministra i 9 nagrodami Rektora.