Graczyk Stanisław Urodził się 5 lipca 1951 roku w miejscowości Kol. Kakawa w woj. kaliskim. Po ukończeniu w 1970 r. Technikum Rolniczego w Przygodzicach – rozpoczął studia na wydziale Weterynaryjnym we Wrocławiu, gdzie w 1976 roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Po odbyciu stażu zawodowego w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Poznaniu – rozpoczął pracę jako asystent w Zakładzie Fizjopatologii Instytutu Nauk Fizjologicznych. Stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych uzyskał ma macierzystym Wydziale w 1985 roku, na podstawie rozprawy wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Słowika Cytochemiczne badania limfocytów krwi obwodowej kurcząt po bursektomii. W maju 1994 roku, na podstawie przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Wpływ bursektomii, tymektomii i surowic antylimfocytarnych na reaktywność struktur limfatycznych śledziony u kurcząt Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR we Wrocławiu nadała Mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie patofizjologii.
Jest autorem ponad 50 publikacji, w tym 28 oryginalnych prac twórczych.
Jego badania dotyczą głównie uwarunkowań i mechanizmów odpowiedzi ustroju na działanie różnorodnych czynników. Obejmują m. in. rolę antygenów oraz centralnych i obwodowych narządów limfatycznych w kształtowaniu reaktywności komórek krwi i struktur narządów limfatycznych a także patomechanizmów zaburzeń interakcji układu endokrynnego i immunologicznego. Jest jednym z nielicznych specjalistów z zakresu immunohematologii oraz immunologii rozwojowej ptaków.
Jest promotorem jednego zakończonego doktoratu.
W latach 1993–1995 kierownik Katedry Fizjopatologii. Obecnie kierownik Zakładu Fizjopatologii w Katedrze Anatomii Patologicznej, Fizjopatologii i Weterynarii Sądowej.
Sekretarz Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Histologów i Cytologów.
Wyróżniony siedmiokrotnie nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.