Grzegorzak Anatol Urodził się 10 lipca 1931 roku w miejscowości Bełz w powiecie Rawa Ruska, gdzie mieszkał i uczęszczał do szkoły podstawowej. Gimnazjum ”Carolineum” w Nysie ukończył w 1950 r., a studia wyższe odbył na Wydziale Weterynaryjnym ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w latach 1950–55, uzyskując dyplom lekarza weterynarii.
Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1963 r. na podstawie rozprawy doktorskiej Badania metodyczne nad sprawnością wentylacji i wielkością narzutu wilgotności w zamkniętych oborach wielkostanowiskowych (promotor – prof. dr hab. Mieczysław Cena). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 1972 r. na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie pracy habilitacyjnej Badania nad wpływem ogrzewania chlewni na kształtowanie się mikroklimatu oraz przyrosty wagowe i zachowanie się tuczników. W 1982 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym.
Odbył długoterminowe i krótkie staże naukowe w b. Jugosławii (Uniwersytet w Zagrzebiu), w b. NRD (Uniwersytet w Lipsku) i RFN (Uniwersytet w Bonn).
Prodziekan Wydziału Zootechnicznego w kadencji 1977–79, kierownik Katedry Zoohigieny (1980–88), promotor 6 doktoratów, 52 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych (weterynaryjne studia podyplomowe). Wykonał 4 recenzje w pracach habilitacyjnych i 13 w przewodach doktorskich, recenzent kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Autor podręcznika akademickiego Zoohigiena ogólna (1984), współautor 2 skryptów do ćwiczeń z zakresu higieny zwierząt oraz 130 publikacji naukowych, w tym 26 w językach obcych. Wyniki swych prac prezentował na wielu zagranicznych konferencjach, m.in. w Budapeszcie, Hanowerze, Gent, Wiedniu.
Był znanym krajowym specjalistą w dziedzinie przemysłowych technologii produkcji zwierzęcej (drobiu, bydła, trzody chlewnej), ze szczególnym uwzględnieniem ich higieny i profilaktyki. Pod Jego kierownictwem 6 osób z kraju i 3 obcokrajowców odbyło staże naukowe.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem 40-lecia PRL. Wyróżniony 12 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Zmarł tragicznie 6 sierpnia 1988 r. i pochowany został na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.