Hibner Andrzej Bogumił Urodził się 21 czerwca 1938 roku w Wolsztynie. Po ukończeniu w roku 1952 szkoły podstawowej uczęszczał do Technikum Przemysłu Mięsnego i Jajczarsko-Drobiarskiego w Poznaniu, gdzie w roku 1956 otrzymał maturę. W tym samym roku wstąpił na Wydział Zootechniczny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Studia ukończył w roku 1961, uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki.
Pracę naukową i dydaktyczną w Akademii Rolniczej we Wrocławiu rozpoczął w październiku 1975 r., po czternastoletnim okresie zatrudnienia na różnych stanowiskach w produkcji (Wojewódzka Stacja Oceny Zwierząt, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Hodowli Zwierząt Zarodowych).
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w roku 1977 na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Przydatność kontroli użytkowości mlecznej pierwiastek za część laktacji do oceny krów w warunkach produkcji wielkotowarowej, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał również na macierzystym Wydziale w roku 1991 na podstawie rozprawy Efektywność użytkowania w warunkach produkcyjnych krów rasy nizinnej czarno-białej w porównaniu z mieszańcami o udziale 50% i 25% genów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1999.
Promotor 1 doktoratu oraz 39 prac magisterskich. Jest współautorem 5 skryptów.
Autor 127 publikacji. Rezultaty swych prac prezentował na 15 konferencjach zagranicznych, m.in. w Monachium, Hanowerze, Budapeszcie, Toronto, Madrycie, Pradze, Lillehammer i Hadze.
Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniony 11 nagrodami Rektora.