Hohenberg Rudolf Urodził się 15 stycznia 1908 roku w Podkamieniu koło Tarnopola. Szkołę podstawową ukończył w Bolechowie. Następnie, po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu matury seminaryjnej, jako ekstern, uzupełnił maturę gimnazjalną i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1938 roku uzyskał absolutorium. Wybuch wojny uniemożliwił ukończenie i obronę przygotowanej rozprawy magisterskiej.
W latach 1939–1945 pracował w szkole podstawowej oraz w szkole średniej we Lwowie, a następnie w Leżajsku w województwie rzeszowskim. Studia ukończył w roku 1948 na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie uzyskał na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii stopień magistra filozofii w zakresie matematyki.
W roku 1946 podjął pracę w Katedrze Melioracji i Inżynierii Rolnej Wydziału Rolniczego na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze statystyki, matematyki wyższej i mechaniki teoretycznej. Tu poznał problematykę zastosowań matematyki w rolnictwie. Jako ekstern uzupełnił studia rolnicze. Z tej też dziedziny napisał pracę Wzrost plonu jako funkcja kompleksu czynników wzrostu plonów, którą uwieńczył uzyskaniem w 1951 r. stopnia doktora nauk rolniczych (promotor – prof. dr hab. Tadeusz Rübenbauer.
Po powołaniu Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu w roku 1951 Rada Wydziału Melioracji Wodnych powierzyła Mu zorganizowanie Zakładu Matematyki i wykłady z dziedziny zastosowań matematyki, a po uzyskaniu tytułu zastępcy profesora – kierownictwo Katedry Matematyki. W roku 1954 został prorektorem, pełnił tę funkcję przez jedną kadencję. Następnie, przez dwie kadencje (1956–1958 i 1958–1961) był prodziekanem Wydziału Melioracji Wodnych. W 1957 roku powołany został na stanowisko docenta etatowego w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1970 otrzymał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Rolnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W roku 1973 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego z zakresu nauk ekonomicznych. W WSR pracował do roku 1962. Następnie podjął pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie pracował na stanowisku kierownika Katedry Matematyki aż do emerytury, tj. do 1978 roku.
Opublikował 30 prac naukowych, kilka skryptów i podręcznik. Wszystkie Jego prace naukowe związane były pośrednio lub bezpośrednio z rolnictwem. Statystyka matematyczna łączyła Jego zainteresowania w jedną całość.
W 1974 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 1 czerwca 1979 roku. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.