Houszka Marek Urodził się we Lwowie 14 stycznia 1944 roku. Studiował na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1967 roku. W 1974 roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych za pracę dotyczącą zmian morfologicznych i histochemicznych przy zatruciu herbicydami fenoksyoctowymi, a w 1996 roku stopień naukowy doktora habilitowanego.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą patomorfologii zatruć środkami ochrony roślin i patologii nowotworów, gastroenterologii weterynaryjnej i patomorfologicznym aspektom parazytologii. Współpracuje w tym zakresie z Kliniką Gastroenterologii AM i Instytutem Parazytologii PAN we Wrocławiu. Zajmuje się patomorfologią świń oraz patologią zwierząt łownych.
Od 1967 roku pracował w Katedrze Anatomii Patologicznej macierzystej Uczelni. W okresie 1996–1997 kierował Katedrą Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, a obecnie prowadzi Pracownię Chorób Zwierzyny Łownej w Katedrze Anatomii Patologicznej, Fizjopatologii i Weterynarii Sądowej. Odbył liczne staże naukowe i wizyty w ośrodkach krajowych i zagranicznych, między innymi w Instytucie Onkologii PAN w Warszawie, w Ontario Veterinary College w Guelph w Kanadzie, w uniwersytetach amerykańskich, we Włoszech, Czechach, Niemczech i Hiszpanii.
Jest autorem 77 publikacji, w tym dwóch skryptów dla studentów, 18 doniesień na zjazdach i konferencjach oraz wielu ekspertyz z zakresu chorób świń i drobiu.
Pełnił funkcję przewodniczącego Koła Młodych Pracowników Naukowych ZNP, a potem członka Okręgowej Komisji Nauki ZNP. W okresie 1981–1993 przedstawiciel adiunktów i asystentów Wydziału Weterynaryjnego w Senacie. W latach 1980–1989 zaangażowany w działalność w strukturach NSZZ Solidarność. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Polskiego Towarzystwa Patologów, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologów i Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Wieloletni działacz Polskiego Związku Łowieckiego.