Hurej Michał Urodził się 21 listopada 1951 roku w Mierczycach w pobliżu Legnicy. Szkołę podstawową ukończył w Mikołajowicach, a liceum ogólnokształcące w Legnicy. W latach 1969–1974 studiował na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom inżyniera rolnika.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymał w 1978 roku na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Biologiczne podstawy zwalczania mszyc (Homoptera, Aphidodea) na plantacjach nasiennych buraka cukrowego. Promotorem pracy była prof. dr hab. Jadwiga Opyrchałowa. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych uzyskał w 1985 roku, na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Biologiczne i ekonomiczne wskaźniki ochrony buraków cukrowych przed szkodnikami.
Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 1992 roku. W roku 2000 został nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Entomologii Rolniczej AR we Wrocławiu.
Zainteresowania naukowe profesora Hureja dotyczą mszyc jako szkodników bezpośrednich i pośrednich dla buraków nasiennych oraz cukrowych, oraz wpływu insektycydów na owady pożyteczne, głównie drapieżce mszyc. Zajmuje się również zintegrowaną ochroną roślin w gospodarstwach rolniczych.
Odbył długoterminowe zagraniczne staże naukowe w Holandii (Uniwersytet Rolniczy w Wageningen), Anglii (Stacja Doświadczalna w Broom's Barn), USA (Mississippi State University, Georgia State University – Stypendium Fulbrighta). Aktywnie uczestniczył w 19 zagranicznych konferencjach i sympozjach naukowych.
Był bądź jest członkiem Komitetu Ochrony Roślin PAN, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody we Wrocławiu, Komisji Ochrony Środowiska PAN Oddział we Wrocławiu, Grupy Roboczej ds. Rozwoju Integrowanych Systemów Produkcji Rolniczej powołanej przez MRLiGŻ, Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
Autor 82 publikacji, w tym 59 oryginalnych prac twórczych. Promotor 5 doktoratów. Pod Jego kierunkiem 35 studentów wykonało prace magisterskie. Wykonał 5 recenzji (w tym 2 w j. angielskim) w przewodach doktorskich, 3 wnioski o nadanie tytułu profesora, 3 wniosków o stanowisko profesora zwyczajnego i 4 o profesora uczelnianego. Recenzent 24 projektów badawczych KBN.
Czterokrotnie nagrodzony nagrodami Rektora.