Hus Stanisław Urodził się 1 maja 1950 roku w Futomie, gmina Błażowa, woj. rzeszowskie. W 1969 roku ukończył z wyróżnieniem Technikum Melioracji Wodnych w Szczecinie – Dąbiu, a w 1974 r. – Wydział Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1 września 1974 roku podjął pracę w Zakładzie Rolniczego Wykorzystania Ścieków Instytutu Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 1982 za pracę Zmiany stężenia dwutlenku węgla w glebie nawadnianej gnojowicą Rada Wydziału Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu nadała Mu stopień doktora nauk technicznych, a we wrześniu 1993 r. na podstawie przedłożonej rozprawy habilitacyjnej Wpływ gnojowicy oraz gnojówki i ścieków wiejskich na jakość wód w niektórych potokach w Sudetach – stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie kształtowania środowiska o specjalności oczyszczanie i wykorzystanie ścieków. W 1997 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym AR we Wrocławiu.
W latach 1988–1995 odbył zagraniczne staże naukowe w Słowacji i Czechach, oraz dwukrotnie w Jełgawie – Łotwa. W kraju odbył staże na terenie RZD Puczniew, w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie, w Strzelińskim Kombinacie Rolnym oraz w Zakładzie Ochrony Gruntów i Zaopatrzenia w Wodę PGR Wrocław – Osobowice.
Jego dorobek składa się z ponad 120 pozycji, które tworzyły 64 opublikowane prace autorskie i współautorskie, 53 niepublikowane prace studialno-badawcze i ekspertyzy naukowe. Prace te ogłaszane były w specjalistycznych, krajowych i zagranicznych, czasopismach naukowych. Wyniki swych badań naukowych przedstawił w 27 referatach wygłoszonych na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą. Opracował skrypt pt. Chemia wody, ścieków i gnojowicy (działy wybrane). Był promotorem jednej i recenzentem kilku rozpraw doktorskich.
Wielką aktywność naukową i zawodową prof. Stanisława Husa przerwał przedwczesny zgon, 29 maja 1998 r. Pochowany został na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.