Hutnik Edward Urodził się 25 kwietnia 1950 roku w Strzelinie w woj. dolnośląskim. Studia wyższe ukończył w roku 1974 na Oddziale Mechanizacji Rolnictwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po odbyciu rocznej służby wojskowej rozpoczął pracę w 1975 roku w Instytucie Budownictwa Rolniczego (obecnie Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu) na stanowisku asystenta, od roku 1982 na stanowisku adiunkta, a od 2001 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 1982 uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Melioracji Wodnych na podstawie rozprawy Pracochłonność chowu krów przy zróżnicowanych koncentracjach stada, a w roku 1995 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza na podstawie dorobku naukowego i rozprawy Efektywność nakładów energetycznych przy zróżnicowanych poziomach i systemach technologicznych chowu bydła, na Wydziale Rolniczym AR we Wrocławiu. W okresie zatrudnienia odbył pięć staży naukowych w kraju i dwa zagraniczne: na Uniwersytecie w Rostoku i w Wyższej Szkole Rolniczej w Czeskich Budziejowicach.
Jego dorobek naukowy obejmuje 72 pozycje, w tym 18 oryginalnych prac twórczych oraz jedną pozycję książkową. Cztery publikacje zamieszczone zostały w wydawnictwach zagranicznych. Brał udział w ośmiu konferencjach i kongresach międzynarodowych w kraju i za granicą, w tym m.in. 2nd Congress of the Europen Society for Agricultural and Food Ethics w ramach EurSafe 2000 (Dania).
Od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mechanizacją i technologią produkcji w obiektach rolniczych. Opracował modelową metodę wyznaczania suboptymalnego przedziału najwyższej efektywności produkcji w rolniczych obiektach produkcyjnych, głównie w budynkach inwentarskich. Z tego zakresu powstało pod Jego opieką 36 prac magisterskich.
Brał udział w pracach Zespołu Energotechnologicznego Komitetu Techniki Rolniczej PAN oraz był współorganizatorem 10 seminariów i konferencji naukowych.
Za działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz naukową wyróżniony został kilkunastoma nagrodami Rektora AR oraz nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.
Od 1 września 1996 roku na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji AR we Wrocławiu pełni funkcję prodziekana kierunku Budownictwo, a od 2000 roku – również nowo powstałego kierunku Architektura Krajobrazu. W grudniu 1996 roku powołany został do składu Rady Programowej ds. Promocji, Informacji i Rozwoju Uczelni przy Rektorze Akademii Rolniczej. Od 1996 roku jest członkiem Sekcji Budownictwa Rolniczego Komitetu Techniki Rolniczej PAN.
Od 1998 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Budownictwa Rolniczego, a od 2000 roku jest zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa i Architektury Krajobrazu.