Jaczewski Stefan Urodził się 26 czerwca 1936 roku w Warszawie. Szkołę podstawową ukończył w Warszawie – Radości, a liceum ogólnokształcące w Warszawie – Aninie w 1956 roku. W latach 1956–1960 pracował w Kancelarii Rady Państwa. W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1965 roku, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera zootechniki. W 1965 roku rozpoczął pracę w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt na etacie asystenta – stażysty, a następnie pracował na stanowiskach: asystenta (1966–1967), starszego asystenta (1967–1970), adiunkta (1971–1980), docenta (1980–1990), profesora nadzwyczajnego (1990–1992). W 1992 roku po długotrwałej chorobie przeszedł na rentę inwalidzką.
Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1970 roku na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Próba testowania zdolności zapładniającej nasienia buhajów na podstawie oporu właściwego ejakulatu mierzonego metodą czteroelektrodową, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1978 roku na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy Wskaźniki rozrzedzenia nasienia buhajów opracowane na podstawie pomiarów oporności elektrycznej ejakulatów. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1991 roku. Odbył staże naukowe we Włoszech, Czechosłowacji, b. ZSRR, na Węgrzech i w Jugosławii.
Prodziekan (1988–1990) i dziekan (1990–1992) Wydziału Zootechnicznego, członek Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1990–1992) i licznych komisji senackich i rektorskich, opiekun studenckich praktyk zagranicznych (1974–1976), opiekun Studenckiego Koła Hodowców Zwierząt (1974–1979), pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (1979–1982), przewodniczący Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (1985–1991), członek Komitetu Organizacyjnego XXV Światowego Kongresu IAAS, przewodniczący Sekcji Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (1981–1983).
Promotor 3 doktoratów i 84 prac magisterskich. Wykonał 3 recenzje w przewodach doktorskich. Recenzent 19 publikacji naukowych. Pod jego kierownictwem 2 obcokrajowców odbyło staże naukowe.
Autor skryptu Rozród i sztuczne unasienianie zwierząt gospodarskich oraz 6 innych dzieł zwartych, 80 publikacji, w tym 41 oryginalnych prac twórczych oraz 7 ekspertyz i 1 patentu. Wyniki prac prezentował na 20 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZSP, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego, Odznaką ”Zasłużonemu Opolszczyźnie” i Odznaką Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Wyróżniony 1 nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 18 nagrodami Rektora.