Jamroz Dorota Urodziła się 20 października 1939 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego we Wrocławiu podjęła w 1961 roku studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów pracowała jako asystent (1961–1967) w Katedrze i Instytucie Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, a następnie jako adiunkt (1967–1976).
W 1967 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy Ustalenie optymalnych poziomów składników pokarmowych w mieszankach dla młodych kaczek rzeźnych, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. Zygmunta Ruszczyca. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w AR we Wrocławiu w roku 1975 na podstawie rozprawy Przemiana związków azotowych u młodego drobiu rzeźnego przy różnym poziomie żywienia. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w 1983 roku, a profesora zwyczajnego w 1991 roku.
Odbyła liczne długoterminowe naukowe staże w Niemczech (Uniwersytety w Jenie, Berlinie, Lipsku, Freising, Stuttgarcie, FAL Braunschweig), w Danii (Centrum Badawcze Rolnictwa Foulum i Uniwersytet Królewski w Kopenhadze), w Jugosławii (Uniwersytety Novi Sad, Belgrad), oraz w Uniwersytetach w Wiedniu i Zurichu, a także krótkie staże naukowe w ośrodkach badawczych w Holandii, Belgii, Francji, Hiszpanii, na Tajwanie i w Finlandii.
W latach 1969–1981 była redaktorem uczelnianych Zeszytów Naukowych. Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Zootechnicznego (1981–1984), a następnie dziekana Wydziału Zootechnicznego (1987–1990). W latach 1987–1990 była członkiem Senatu AR we Wrocławiu, brała udział w pracach licznych Komisji Senackich (przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry – 1990–1993; członek Senackich Komisji ds. Studenckich, ds. Rozwoju Kadry i in. – 1981–1990). Od 1990 roku kieruje Katedrą Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.
Jest stałym członkiem Rady Naukowej European Branch of WPSA, Poultry Nutrition (Światowa Federacja Wiedzy Drobiarskiej) (od 1987), członkiem Światowego Komitetu Wykonawczego WPSA (delegat Polski od 1989) i Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, Frankfurt/M (od 1990), którego była wiceprzewodniczącą (1994–1998). Uczestniczy w pracach licznych międzynarodowych komitetów redakcyjnych: Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, (Niemcy) od 1994; Journal of Applied Animal Research (Indie), od 1995; Krmiva, (Chorwacja), od 1994. Jest członkiem European College of Veterinary and Comparative Nutrition, Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, (1987–1990, 1996–1998 i od 1999 – do chwili obecnej), Komisji Oceny Pasz przy MRiGŻ (od 1984), Komitetu i Prezydium Nauk Zootechnicznych PAN (przewodnicząca Sekcji Wydawnictw) (1987–1989; 1996–1998 i od 1999–), Komisji Dydaktyczno-Naukowej MEN (1986–1990), Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Drobiarstwa, Poznań (1985–1990), Komisji Oceny Projektów KBN – dwukrotnie oraz Rady Hodowlanej Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt, Warszawa (od 1984), Rady Programowej miesięczników Polskie Drobiarstwo, Magazyn – Drobiarstwo, Polskie Zwierzęta Gospodarskie, Magazyn Weterynaryjny.
Była promotorem 6 doktoratów w kraju i jednego doktoratu zagranicznego oraz opiekunem 95 prac magisterskich. Jest autorką lub współautorką 4 podręczników i skryptów: Materiały do ćwiczeń z żywienia zwierząt (3 wydania); Kozy, chów, hodowla; Kozy, chów, hodowla, użytkowanie (wydanie przeredagowane); Dodatki paszowe w żywieniu drobiu; Chów drobiu. Jest autorką 4 recenzji na tytuł doktora honoris causa, 5 recenzji habilitacyjnych, oraz 13 recenzji doktorskich (3 prac doktorskich za granicą), a także autorką ponad 450 publikacji naukowych, w tym 207 oryginalnych prac badawczych. Prowadziła 10 wykładów na uczelniach zagranicznych (Niemcy, Chorwacja, Szwajcaria, Austria, World’s Poultry Congress Indie). Wyniki swoich badań prezentowała na międzynarodowych konferencjach i kongresach: w Niemczech, Francji, Austrii, Szwajcarii, Finlandii, Indiach, Hiszpanii, Tajwanie, Turcji, Jugosławii.
Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymała Międzynarodową Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia Naukowe, Zurich Międzynarodową Nagrodę H. Baur Prize, TU München-Weihenstephan oraz 28 nagród Rektora AR Wrocław, nagrodę Ministra Rolnictwa; nagrodę Ministra Edukacji; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Medal Komisji Edukacji Narodowej.